Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

kajaki na rzece Wel

  wel3.JPG

Opis szlaku kajakowego rzeki Wel, autorstwa Grzegorza Podkomorzego, lipiec 2003. Sp?yw rozpoczynamy w D?brównie za mieszalni? pasz w okolicach nowo wybudowanej oczyszczalni ?cieków na 96 km. Wodowanie dosy? wygodne, rzeka dostatecznie szeroka i g??boka, pr?d s?aby. Po obu stronach ??ki, brzegi nieco zadrzewione

Wyp?ywamy na jezioro Pancer malowniczo po?o?one przy zalesionym pagórku. Wyp?yw (94,9 km) w pd-wsch. kra?cu jeziora. Za jeziorem pr?d s?aby, koryto rzeki szerokie. Zbli?amy si? do lasu na prawym brzegu, teren staje si? krajobrazowo atrakcyjniejszy. Dalej wie? W?dzyn. Widoczne pozosta?o?ci mostu. Dotychczasowy ?agodny pr?d zaczyna si? wzmaga? i przechodzi w kamieniste bystrze. Malowniczy podmok?y las olchowy towarzyszy przez ca?y ci?g prze?omu. Na progu wodnym bezpieczniej p?yn?? lew? odnog? i po 60 m. przenie?? kajak do g?ównego nurtu (przy zabudowaniach). Na rozlewiskach nale?y p?yn?? lew? stron? unikaj?c b??dzenia po licznych starorzeczach.

Mijamy dwa uj?cia powierzchniowe wody dla ?wirowni w Grzybinach ( przez które musimy przenie?? kajaki - na odleg?o?? kilku metrów) i wp?ywamy w las olchowy projektowany rezerwat "Olszyny Grzybi?skie".

Po nied?ugim czasie przep?ywamy pod mostem drogowym 84,1 km ( droga D?brówno- Tuczki) i po 300 m wp?ywamy na jez. Rumian. Z prawej strony (pó?nocny -wschód) widoczna zabudowa rekreacyjna Nowej Wsi i wysokie brzegi jeziora poro?ni?te lasem.

wel2.JPGKierujemy si? w lewo (na pd-zach) do wyp?ywu rzeki na 82,5 km w kierunku ?elaznego mostu na rzece. Rzeka p?ynie leniwym szerokim korytem w?ród ??k i pól uprawnych, mijamy nieliczne zabudowania. Po dwóch kilometrach przy miejscowo?ci Prusy po lewej stronie wida? kompleks stawów rybnych.

P?yn?c dalej mijamy po lewej stronie las olszowy, dop?ywaj?c do jeziora Zarybinek na 79,1 km trasy. W sezonie letnim funkcjonuj? tu punkty gastronomiczne. Wyp?yw rzeki odnajdujemy p?yn?c w lewo (pd-wsch. jeziora) w grupie trzcin.

Rzeka snuje si? leniwie, mijamy po lewej stronie gorzelni? w Tuczkach i przep?ywamy pod mostem drogowym 76,9 km (Dzia?dowo - Rybno), a nast?pnie pod wiaduktem kolejowym (Warszawa - Gda?sk). W s?siedztwie m?yna w Tuczkach, konieczne przenoszenie kajaków- najwygodniej lew? stron?. Dalej nurt rzeki przy?piesza i po kilometrze s?abnie. Wp?ywamy na rozlewisko przed jazem w Grabaczu. Po zachodniej stronie Welu (na pó?noc od wsi) znajduje si? u?ytek ekologiczny "Grabacz" (pow. 5 ha) chroni?cy m.in. stary drzewostan olszowy. Na 75,1 km kajaki przenosimy praw? stron? w dó? ( na górze po lewej stronie zostawiamy kana? - doprowadzenie wody do stawów rybnych w Koszelewach). Za jazem kamieniste bystrze 500 m. Po lewej stronie stawy rybne z których odprowadzana jest woda w?skimi kana?ami.

Przed granic? lasu z lewej strony wp?ywa Koszelewska Struga 73,5 km, która z doprowadzalnikiem wody przy gospodarstwie rybackim tworzy "akwedukty". Na odcinku 4 km p?yniemy rzek? przez malowniczy las poprzecinany starorzeczami. Od wsi Grabacz a? do jeziora Tarczy?skiego rozci?ga si? obszerny (130 ha) u?ytek ekologiczny "Dolina Rzeki Wel" z wyst?puj?c? tu o wielkiej ró?norodno?ci, naturaln? ro?linno?ci? - Fitocenoz -olsy i ??gi, szuwary, wilgotne ??ki z bogat? awiofaun?.

Mijaj?c 70,3 km dop?ywamy do jeziora Tarczy?skiego. Na prawym brzegu pó?nocnym przy wej?ciu do zatoki, wie? Wery (tu? za wsi? rezerwat "Ostrów Tarczy?ski", rozdzielaj?cy jeziora Tarczy?skie i Gr?dy. Wyp?yw z jeziora Tarczy?skiego jest ?atwy do odszukania w pó?nocno-zachodnim jego kra?cu poro?ni?tym trzcinowiskiem.

Wp?ywaj?c na tzw. krótk? rzek? 68,1 km dop?ywamy do jeziora Gr?dy, kierujemy si? na lewo ku miejscowo?ci Tarczyny zostawiaj?c po prawej wie? Gr?dy (dla zainteresowanych ciekawym mjejscem do odwiedzenia jest grodzisko wczesno?redniowieczne le??ce naprzeciwko tej?e miejscowo?ci- na wyra?nym cyplu).

Po przep?yni?ciu dwóch kilometrów, na 64,9 km odnajdziemy wyp?yw z jeziora, kieruj?c si? w jego po?udniowy kraniec (ruiny drewnianego mostu). W niewielkiej odleg?o?ci na zachód od szlaku znajduje si? u?ytek ekologiczny "Torfowisko W?pierskie".

Leniwie p?yn?c? rzek? dop?ywamy do Jez. Zakrocz o malowniczo zalesionych brzegach - kierujemy si? na po?udniowy wschód od wyp?ywu 62,3 km. Rzeka stanowi tu swój naj?atwiejszy odcinek. W drzewostanie Uroczyska Z?bek (na wschód od szlaku) dominuj? sosna i ?wierk.

wel5.JPGMijamy miejscowo?? Koty (58,7 km) dop?ywamy do Podciborza gdzie przed mostem kolejowym (53,0 km) da si? wyczu? wzmagaj?cy si? nurt. W miejscowo?ci Cibórz godnym poznania jest park podworski z okaza?ym starodrzewem.
Przep?ywamy pod mostem drogowym Dzia?dowo- Lidzbark (bystrze) by po 500 m dop?yn?? do spi?trzenia przy starym m?ynie. Od Ciborza do Lidzbarka p?yniemy silnie meandruj?c? rzek? z urwistymi- kilkunastometrowej wysoko?ci piaszczystymi brzegami.

Na wysoko?ci wsi Be?k (51,5 km) z lewej strony mijamy ciek ??cz?cy rzek? Wel i rzek? Wkr? (Dzia?dówk?)- woda tutaj wp?ywa lub odp?ywa w zale?no?ci od poziomu wody w rzekach.

We wsi Olszewo przep?ywamy pod drewnianym mostem (50,0 km) drogowym i dop?ywamy do nieczynnego m?yna we wsi Jamielnik-Be?k (49,3 km) gdzie rzeka zmienia swój kierunek z zachodniego na pó?nocny. Dalej szlak wiedzie przez teren u?ytku ekologicznego "Okóle" (ponad 80 ha) obejmuj?cego Wel i jego dolin? na po?udnie od Lidzbarka i nowodworskiego kompleksu le?nego. Rzeka w tym rejonie silnie meandruje w g??boko wci?tej dolinie. Podmok?e fragmenty doliny z zaro?lami stwarzaj? dogodne warunki bytowania dla wielu gatunków ptaków, gadów i p?azów (prawie wszystkie z rodzimych gatunków). Po pokonaniu tego trudnego odcinka z licznymi przeszkodami dop?ywamy do starego- czerwonego m?yna w Lidzbarku mijaj?c próg lew? stron?. Na odcinku od Ciborza do Jez. Lidzbarskiego rzeczywisty spadek wynosi ponad 13 metrów.

Dop?ywaj?c do jeziora Lidzbarskiego przep?ywamy pod siedmioma mostami drogowymi i jednym wiaduktem kolejowym oraz zaliczaj?c jedn? 40 metrow? przeno?k? przy funkcjonuj?cym m?ynie wodnym (45,2 km). Wyp?yw znajduje si? tu? obok wp?ywu (rozdzielone piaszczystym pó?wyspem), dalej p?yniemy przez ma?e jeziorko Markowe a nast?pnie pod mostem drogowym Lidzbark-Brodnica kierujemy si? w stron? Kurojad. Ponownie przep?ywamy przez malowniczy jar wzd?u? projektowanego rezerwatu przyrody "Las Nadwelski". Po zachodniej stronie Welu, na gruntach wsi Ciechanówko jest niewielki (ca 3,0 ha) u?ytek ekologiczny "Kurojady" obejmuj?cy zakole rzeki Wel.

W Kurojadach (38,5 km) kolejna przeno?ka lewym brzegiem (teren prywatny). Po trzech kilometrach dop?ywamy do mostu drogowego i uskoku na rzece przy nieczynnym m?ynie w Che?stach (36,0 km), tu przenosimy kajaki prawym brzegiem. Za m?ynem 400 metrowe bystrze. Na pó?noc od wsi znajduje si? podmok?a dolina meandruj?cego Welu poro?ni?ta trzcin?, szuwarami ze zbiorowiskami typowymi dla torfowisk (z sosn? i brzoz?), stanowi?c? dogodne warunki bytowania ptactwa wodnego. Teren ten obj?ty jest ochron? jako u?ytek ekologiczny "Che?sty" (pow. ca 14 ha). Po chwili ?agodnego sp?ywu rzeka ponownie przybiera charakter potoku górskiego. wel7.JPG

Wp?ywamy w uroczysko "Piekie?ko" (projektowany rezerwat przyrody) gdzie rzeka wcina si? g??bokim w?wozem w wysoczyzn?. Silny pr?d, zwalone drzewa stanowi? o atrakcji tego pi?knego górskiego odcinka sp?ywu.

W nieistniej?cej wsi Straszewy (28,5 km) drewniany most. Dop?ywamy do betonowego mostu drogowego (600 metrów na prawo wie? Trzcin), wokó? silnie urozmaicona rze?ba terenu. Pr?d ?agodny, rzeka meandruje w?ród ??k, mostek drogowy (Lorki), dop?ywamy do czynnego m?yna.

Tu rzeka rozwidla si? na dwie odnogi, które ??cz? si? po kilku kilometrach. Zachodnia lewa odnoga zwana Ba?wank? nap?dza m?yn i pod??a w kierunku jeziora Tylickiego (Fabryczne). Prawa za? stanowi?a dawne, g?ówne koryto rzeki nap?dzaj?c nieczynny obecnie m?yn. ?agodniejszym i ciekawszym do sp?yni?cia jest lewa odnoga rzeki.
Wp?ywamy na jezioro Tylickie - p?ytkie, zaro?ni?te szuwarami przez co wyp?yw znajduj?cy si? w pn-wsch. cz??ci jeziora (prawy brzeg) jest trudny do odnalezienia.

Odnoga ??czy si? ze starym korytem rzeki (15,3 km), dalej p?yniemy pod mostem nieczynnej linii kolejowej i mostkiem drogowym Tylice- Linowiec.

Po dwóch kilometrach spotykamy most drogowy Grodziczno- Nowe Miasto (11,7 km) st?d do stacji PKP Zaj?czkowo Lubawskie odleg?o?? 3 km. Po prawej stronie mijamy wie? Jakubkowo i jezioro o tej samej nazwie. Kolejny mostek drogowy Jakubkowo- Kaczek gdzie rzeka nagle przy?piesza, po prawej stronie liczne stawy rybackie.

Rzeka zmienia bieg z pó?nocno-zachodniego na zachodni. W miejscowo?ci Kaczek - elektrownia na terenie prywatnym- przeno?ka. Zbli?amy si? do miejscowo?ci Bratian. Rzeka rozwidla si? p?yn?c pod dwoma mostami i to charakterystyczne rozlewisko ko?czy bieg rzeki Wel, która ok 200 metrów dalej wpada do Drw?cy

cSzczegó?owy opis szlaku

km
[w dó? rzeki]
 
km
[w gór? rzeki]
 
Opis 
0.00 86.50 D?brówno - doskona?e miejsce rozpocz?cia sp?ywu, zaraz za oczyszczalni? ?cieków, za wyp?ywem rzeki Wel z jez. D?browa Ma?a. Rzeka jest tu w?ska i zatrzciniona, dalej nieco szersza.
1.20 85.30 Wp?ywamy na niewielkie i w?skie jez. Pancer (Jakubowo) (pow. 0.01 km2). Wyp?yw rzeki Wel znajduje si? w kierunku po?udniowo-wschodnim.
3.80 82.70 Most na drodze W?dzy?-Grzybiny. Dalej rzeka p?ynie w g?stym terenie le?nym, miejscami wysokie brzegi. W nurcie du?o kamieni. W zale?no?ci od stanu wody tworz? si? bystrza. Przy niskich stanach wody miejscami konieczne jest holowanie kajaka. Na trasie progi powoduj?ce tworzenie si? bocznych odnóg rzeki o przyspieszonym nurcie. Niezwykle tajemniczy i mroczny odcinek o wyj?tkowych urokach.
5.20 81.30 Most drogowy Grzybiny-Szczupliny. Dalej próg wodny i pozosta?o?ci konstrukcji hydrotechnicznej z wodowskazem i bystrze. W zale?no?ci od stanu wody mo?liwy do przep?yni?cia.
7.40 79.10 Kolejny próg wodny z bystrzem i w?ska gardziel w prawo. Dale rzeka meandruje.
9.70 76.80 Most na drodze Szczupliny-Tuczki. Rzeka ?agodnieje. Wp?ywamy na teren Welskiego Parku Krajobrazowego utworzonego w celu ochrony rzeki Wel, jej doliny oraz jezior, przez które przep?ywa.
9.90 76.60 Wp?ywamy na jez. Rumian (pow. 3.06 km2). Z lewej strony widoczne zabudowania m. Szczupliny. Linia brzegowa umo?liwia biwakowanie w wielu miejscach. Kierujemy si? na zachód.
11.30 75.20 Wyp?yw rzeki w?ród trzcin przed przew??eniem jeziora, na zachodnim brzegu. Zaraz mostek na lokalnej drodze.
12.60 73.90 Rzeka p?ynie leniwie w?ród pól i ??k szerokim korytem.
14.60 71.90 Docieramy do jez. Zarybinek (pow. 0.84 km2).
15.20 71.30 Wyp?yw rzeki na przeciwleg?ym po?udniowym brzegu. Dalej p?yniemy skrajem lasu.
16.80 69.70 Dop?ywamy do betonowego mostu w m. Tuczki.
17.20 69.30 Przep?ywamy pod kamiennym mostem z ?ukowym prz?s?em sklepionym ceg??, linii kolejowej I?awa-Dzia?dowo.
17.40 69.10 Rzeka p?ynie leniwie, zaczyna si? cofka przed m?ynem w m.Tuczki. Wkrótce docieramy do ceglanego m?yna. Kajaki przenosimy poni?ej tamy z drewnianym mostem. Dalej p?yniemy szerok? rzek?, która zmienia si? w rozlewisko.
18.50 68.00 Docieramy do jazu z mostem drogowym w m. Grabcz. Jaz spi?trza wod? na potrzeby stawów hodowlanych w m. Koszelewy. [UWAGA!] Nie wp?ywa? w kana? po lewej stronie jazu.
20.40 66.10 Rzeka p?ynie po?ród ??k. Mijamy most na drodze lokalnej.
21.60 64.90 Dalej p?yniemy olchowym lasem. W korycie rzeki zdarzaj? si? powalone drzewa. Omini?cie ich nie stanowi wi?kszych przeszkód.
23.60 62.90 Wp?ywamy na jez. Tarczy?skie (Wery) (pow. 1.48 km2). Kierujemy si? wzd?u? jeziora i szukamy wyp?ywu rzeki w zatoce, w zachodniej cz??ci. P?yniemy skrajem rezerwatu "Ostrów Tarczy?ski", który chroni urozmaicone pod wzgl?dem siedlisk i zespo?ów ro?linnych lasy, b?d?ce jednocze?nie ostoj? licznych gatunków ptaków.
25.60 60.90 W miejscu wyp?ywu rzeki betonowe przyczó?ki nieistniej?cego mostu i drewniane pale w korycie rzeki.
25.90 60.60 Wp?ywamy na rynnowe jez. Gr?dy (pow. 1.15 km2). Na przeciwleg?ym brzegu m. Tarczyny. P?yniemy w lewo w?sk? szyj? jeziora.
28.90 57.60 Wyp?yw rzeki osi?gamy na ko?cu po?udniowej cz??ci jeziora.
29.20 57.30 Mijamy zabudowania m. Koszelewki na lewym brzegu szerokiej rzeki.
29.50 57.00 Dalej p?yniemy leniw? rzek? z brzegami poro?ni?tymi ?ozami. Brzegi trudno dost?pne. W korycie zdarzaj? si? powalone drzewa.
29.90 56.60 Mijamy most drogowy W?piersk-Koszelewki.
30.60 55.90 Wp?ywamy na niewielkie jez. Zakrocz (pow. 0.15 km2).
31.10 55.40 Osi?gamy wyp?yw rzeki po przeciwnej stronie jeziora.
31.30 55.20 P?yniemy w zalesionym obszarze.
33.10 53.40 Mijamy mostek na drodze le?nej.
35.90 50.60 Mijamy most w m. Koty.
37.70 48.80 Mijamy most w m. Bladowo.
39.70 46.80 Nurt przyspiesza. Pojawiaj? si? przeszkody w postaci powalonych drzew.
40.60 45.90 Mijamy stalowy most kolejowy wsparty na kamiennych przyczó?kach linii Brodnica-Dzia?dowo.
40.80 45.70 Docieramy do mostu drogowego w m. Cibórz. Pod mostem kamienie i bystrza. W zale?no?ci od stanu wody mog? by? du?e trudno?ci z przep?yni?ciem.
41.00 45.50 P?yniemy nadal szybkim nurtem. Docieramy do ceglanego m?yna z k?adk? piesz?.
41.40 45.10 Dalej rzeka p?ynie leniwiej, brzegi niedost?pne, miejscami wysokie, poro?ni?te ?ozami. W nurcie nadal wyst?puj? powalone drzewa. Na prawym brzegu nieliczne zabudowania.
41.60 44.90 P?yniemy silnie meandruj?c? rzek? z wysokimi brzegami cz??ciowo poro?ni?tymi ??kami i lasami.
43.60 42.90 Mijamy drewniany most drogowy w m. Olszewo
44.00 42.50 Dop?ywamy do pozosta?o?ci jazu dla dawnego m?yna w m. Jamielnik. Przenoska.
44.30 42.20 P?yniemy rzek? o urwistych piaszczystych brzegach. Na meandrach wiele piaszczystych pla?yczek. W korycie rzeki zdarzaj? si? powalone drzewa.
46.00 40.50 Pojawiaj? si? zabudowania m. Lidzbark Welski.
46.10 40.40 Mijamy most drogowy w ci?gu ul. Po?wi?tnej.
46.30 40.20 Mijamy wysoki stalowy most kolejowy linii Brodnica-Dzia?dowo wsparty na kamiennych przyczó?kach.
46.70 39.80 Mijamy most w ci?gu ul. Dzia?dowskiej.
46.80 39.70 P?yniemy przez centrum m. Lidzbark Welski. Mijamy kolejny mostek.
47.00 39.50 Mijamy most w ci?gu ul. Podzamcze.
47.20 39.30 Dop?ywamy do jazu z mostem drogowym w ci?gu ul. M?y?skiej. Przenosimy kajak przez teren m?yna prawym brzegiem.
47.80 38.70 Mijamy most w ci?gu ul. Stare Miasto z polichromowan? figur? ?w. Jana Nepomucena.
49.30 37.20 Wp?ywamy na jez. Lidzbarskie (pow. 1.3 km2). Przy wyp?ywie rzeki bardzo p?ytkie, piaszczyste dno. Skr?camy w prawo p?yn?c przy samym brzegu.
49.50 37.00 Wyp?yw rzeki ok. 200m dalej za cyplem.
49.70 36.80 Przep?ywamy przez niewielkie jez. Markowe (pow. 0.07 km2).
50.20 36.30 Mijamy ostatni most drogowy w ci?gu ul. Chopina. Ko?cz? si? zabudowania m. Lidzbark Welski.
51.00 35.50 P?yniemy przez las bardzo szerok? rzek? o spokojnym nurcie. Brzegi miejscami poro?ni?te ?ozami, w korycie rzeki powalone drzewa. Mijamy polany umo?liwiaj?ce biwak.
54.80 31.70 Rzeka zamienia si? w rozlewisko spowodowane cofk? od m?yna w m. Kurojady. Docieramy do jazu ko?o czerwonego ceglanego m?yna. Przenosimy kajaki. Dalej mijamy k?adk? piesz?.
55.80 30.70 P?yniemy w obszarze le?nym. Miejscami powalone drzewa.
56.80 29.70 Rzeka rozszerza si? i p?ynie w?ród ??k.
57.70 28.80 Docieramy do m. Che?sty. Przed nieczynnym m?ynem most drogowy a zaraz kilka metrów za nim próg wodny z kamieniami. [UWAGA !] Mo?liwy do sp?yni?cia jedynie przy bardzo wysokim poziomie wody. Przenoska rzek? wzd?u? ?ciany budynku m?yna po kamieniach. Nale?y zachowa? ostro?no?? ze wzgl?du na silny pr?d. Na lewym brzegu zabudowania przedwojennej gorzelni.
58.50 28.00 Za m. Che?sty pr?d nadal silny oraz bystrza. Dalej p?yniemy w?ród pó? i ??k.
59.50 27.00 Docieramy do rezerwatu "Piekie?ko", który chroni krajobraz o bardzo wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. [UWAGA !] Rozpoczyna si? prze?omowy odcinek rzeki o znacznym spadku, kr?tym nurcie i stromymi zboczami poro?ni?tymi lasem. Górski charakter rzeki, powalone drzewa, kamieniste dno i bystrza wymagaj? du?o wprawy.
61.00 25.50 Ko?czy si? prze?omowy odcinek. mijamy drewniany most niedaleko le?nictwa Straszewo. Pod mostem g?azy. Dalej rzeka ?agodnieje.
61.50 25.00 Rzeka rozleniwia si?, p?yniemy w?ród trzcin i mokrade?.
62.40 24.10 Docieramy do ma?ej elektrowni wodnej. Przenoska.
63.50 23.00 Mijamy most drogowy w m. Trzcin.
65.50 21.00 P?yniemy w?ród ??k, pól i zagajników.
66.70 19.80 Mijamy most na lokalnej drodze w m. Tama.
69.30 17.20 P?yniemy leniw? rzek? do m. Lorki. [UWAGA !] Przy elektrowni kajaki przenosimy poni?ej tamy na rz. Ba?wanka. Koryto rz. Wel p?ynie w prawo. Starorzecze przy niskich stanach wody jest niedost?pne dla kajaka.
69.40 17.10 Za elektrowni? p?yniemy przez zatrzcinione rozlewisko.
69.60 16.90 Mijamy kamienny most drogowy Mroczenko-Grodziczno z ?ukowym przepustem sklepionym blach? falist?.
69.80 16.70 Nadal p?yniemy szerokim zatrzcinionym rozlewiskiem.
70.90 15.60 Rzeka zw??a si?. Nadal p?yniemy w?ród trzcin.
71.40 15.10 Rzeka przechodzi w rynnowe, d?ugie jez. Fabryczne (Tylickie) (pow. 0.35 km2). Jezioro porasta bujna ro?linno??, brzegi grz?skie, bagniste i poro?ni?te trzcin?.
72.60 13.90 Wyp?yw rzeki znajduje si? na prawym brzegu, w ko?cowej cz??ci jeziora w kierunku pó?nocnym, w ?cianie lasu, przed widocznym zabudowaniem. Niekiedy trudny do odnalezienia ze wzgl?du na trzciny.
72.70 13.80 Wp?ywamy w le?ny odcinek rz. Ba?wanka, bardzo malowniczy, brzegi strome. Przeszkody w postaci powalonych drzew w nurcie.
73.40 13.10 Rz. Ba?wanka ??czy si? ze starym korytem rz. Wel. P?yniemy w?ród trzcin i zagajników.
74.40 12.10 Przep?ywamy pod nieczynnym stalowym mostem kolejowym.
76.20 10.30 P?yniemy pod mostem w ci?gu drogi Tylice-Kuligi. Dalej, na prawym brzegu widoczne zabudowania w. Tylice.
80.20 6.30 Mijamy most drogowy w m. Jakubkowo. Na prawym brzegu XIXw. zespó? pa?acowo-parkowy z eklektycznym pa?acem.
84.70 1.80 Docieramy do m. Kaczek. Przed nami jaz elektrowni wodnej. Przenoska.
85.70 0.80 Dop?ywamy do zabudowa? m. Bratian.
86.10 0.40 Most drogowy, za nim rozlewisko m?y?skie na lewej odnodze. Doskona?e miejsce na zako?czenie sp?ywu. Przenoska do prawej odnogi.
86.50 0.00

Za m?ynem p?yn?c praw? odnog? rz. Wel uchodzi do rz. Drw?ca.

Opis: Anna Majewska 

lei:

Gospodarstwo go?cinne Krystyna Grabowska
13-230 Lidzbark, ul.Stare Miasto 46
tel.
               (023) 696 20 00        

 

Komentarze

polecam2012.09.28
    pseudo:  Henryk
    mail: -
    treśćWitam ja p?ywa?em z kumplami Welem kilka razy i za ka?dym razem by?a to inna rzeka co prawda za ka?dym razem co? si? nam przytrafi?o i ko?czyli?my tu? przed sam? Drw?c? bardzo polecam tak na trzy dni, a je?li kto? chce na jeden dzie? to mo?na przep?yn?? tylko odcinek z jeziora lidzbarskiego przez kilka kilometrw do miejscowo?ci che?sty (fajny prg) zaczyna si? tzw piekie?ko tam ju? jest ciekawie. polecam
bez nudy2011.08.01
    pseudo:  Wojtek
    mail: -
    treśćwitam ja p?ywa?em z kumplami Welem kilka razy i za ka?dym razem by?a to inna rzeka co prawda za ka?dym razem co? si? nam przytrafi?o i ko?czyli?my tu? przed sam? drw?c? bardzo polecam tak na trzy dni, a je?li kto? chce na jeden dzie? to mo?na przep?yn?? tylko odcinek z jeziora lidzbarskiego przez kilka kilometrw do miejscowo?ci che?sty (fajny prg) zaczyna si? tzw piekie?ko tam ju? jest ciekawie. Polecam
kilometrarz2009.08.17
    pseudo:  Krzys
    mail: welskipark@welskipark.pl
    data spływu:  ci?gle
    treśćKilometra? dotyczy d?ugo?ci rzeki Wel a nie szlaku kajakowego. Do przep?yni?cia nale?y doliczy? d?ugo?? odcinkw jeziornych.

Rezerwacje >>>

Szybka wst?pna rezerwacja kajaków i kanu dzi?ki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ ju? teraz >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kajakiem po Piławie i Gwdzie

kajaki004.jpg

 Je?li szukasz sp?ywu kajakowego na kilka dni w otulinie lasów - zapraszamy

pytania i rezerwacje -pilawa@kajaki.pl 

Polecamy wodoodporne i BARDZO WYTRZYMA?E pojemniki na telefon, dokumenty, pieni?dze itp

 opakowanie1b.jpg

REWELACYJNA CENA - 19 z?

         zamów teraz  - info@kajaki.pl

                     tel - 695 676 090
Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2024 © www.kajaki.pl