Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

kajaki na rzece Wel

  wel3.JPG

Opis szlaku kajakowego rzeki Wel, autorstwa Grzegorza Podkomorzego, lipiec 2003. Spływ rozpoczynamy w Dąbrównie za mieszalnią pasz w okolicach nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków na 96 km. Wodowanie dosyć wygodne, rzeka dostatecznie szeroka i głęboka, prąd słaby. Po obu stronach łąki, brzegi nieco zadrzewione

Wypływamy na jezioro Pancer malowniczo położone przy zalesionym pagórku. Wypływ (94,9 km) w pd-wsch. krańcu jeziora. Za jeziorem prąd słaby, koryto rzeki szerokie. Zbliżamy się do lasu na prawym brzegu, teren staje się krajobrazowo atrakcyjniejszy. Dalej wieś Wądzyn. Widoczne pozostałości mostu. Dotychczasowy łagodny prąd zaczyna się wzmagać i przechodzi w kamieniste bystrze. Malowniczy podmokły las olchowy towarzyszy przez cały ciąg przełomu. Na progu wodnym bezpieczniej płynąć lewą odnogą i po 60 m. przenieść kajak do głównego nurtu (przy zabudowaniach). Na rozlewiskach należy płynąć lewą stroną unikając błądzenia po licznych starorzeczach.

Mijamy dwa ujęcia powierzchniowe wody dla żwirowni w Grzybinach ( przez które musimy przenieść kajaki - na odległość kilku metrów) i wpływamy w las olchowy projektowany rezerwat "Olszyny Grzybińskie".

Po niedługim czasie przepływamy pod mostem drogowym 84,1 km ( droga Dąbrówno- Tuczki) i po 300 m wpływamy na jez. Rumian. Z prawej strony (północny -wschód) widoczna zabudowa rekreacyjna Nowej Wsi i wysokie brzegi jeziora porośnięte lasem.

wel2.JPGKierujemy się w lewo (na pd-zach) do wypływu rzeki na 82,5 km w kierunku żelaznego mostu na rzece. Rzeka płynie leniwym szerokim korytem wśród łąk i pól uprawnych, mijamy nieliczne zabudowania. Po dwóch kilometrach przy miejscowości Prusy po lewej stronie widać kompleks stawów rybnych.

Płynąc dalej mijamy po lewej stronie las olszowy, dopływając do jeziora Zarybinek na 79,1 km trasy. W sezonie letnim funkcjonują tu punkty gastronomiczne. Wypływ rzeki odnajdujemy płynąc w lewo (pd-wsch. jeziora) w grupie trzcin.

Rzeka snuje się leniwie, mijamy po lewej stronie gorzelnię w Tuczkach i przepływamy pod mostem drogowym 76,9 km (Działdowo - Rybno), a następnie pod wiaduktem kolejowym (Warszawa - Gdańsk). W sąsiedztwie młyna w Tuczkach, konieczne przenoszenie kajaków- najwygodniej lewą stroną. Dalej nurt rzeki przyśpiesza i po kilometrze słabnie. Wpływamy na rozlewisko przed jazem w Grabaczu. Po zachodniej stronie Welu (na północ od wsi) znajduje się użytek ekologiczny "Grabacz" (pow. 5 ha) chroniący m.in. stary drzewostan olszowy. Na 75,1 km kajaki przenosimy prawą stroną w dół ( na górze po lewej stronie zostawiamy kanał - doprowadzenie wody do stawów rybnych w Koszelewach). Za jazem kamieniste bystrze 500 m. Po lewej stronie stawy rybne z których odprowadzana jest woda wąskimi kanałami.

Przed granicą lasu z lewej strony wpływa Koszelewska Struga 73,5 km, która z doprowadzalnikiem wody przy gospodarstwie rybackim tworzy "akwedukty". Na odcinku 4 km płyniemy rzeką przez malowniczy las poprzecinany starorzeczami. Od wsi Grabacz aż do jeziora Tarczyńskiego rozciąga się obszerny (130 ha) użytek ekologiczny "Dolina Rzeki Wel" z występującą tu o wielkiej różnorodności, naturalną roślinnością - Fitocenoz -olsy i łęgi, szuwary, wilgotne łąki z bogatą awiofauną.

Mijając 70,3 km dopływamy do jeziora Tarczyńskiego. Na prawym brzegu północnym przy wejściu do zatoki, wieś Wery (tuż za wsią rezerwat "Ostrów Tarczyński", rozdzielający jeziora Tarczyńskie i Grądy. Wypływ z jeziora Tarczyńskiego jest łatwy do odszukania w północno-zachodnim jego krańcu porośniętym trzcinowiskiem.

Wpływając na tzw. krótką rzekę 68,1 km dopływamy do jeziora Grądy, kierujemy się na lewo ku miejscowości Tarczyny zostawiając po prawej wieś Grądy (dla zainteresowanych ciekawym mjejscem do odwiedzenia jest grodzisko wczesnośredniowieczne leżące naprzeciwko tejże miejscowości- na wyraźnym cyplu).

Po przepłynięciu dwóch kilometrów, na 64,9 km odnajdziemy wypływ z jeziora, kierując się w jego południowy kraniec (ruiny drewnianego mostu). W niewielkiej odległości na zachód od szlaku znajduje się użytek ekologiczny "Torfowisko Wąpierskie".

Leniwie płynącą rzeką dopływamy do Jez. Zakrocz o malowniczo zalesionych brzegach - kierujemy się na południowy wschód od wypływu 62,3 km. Rzeka stanowi tu swój najłatwiejszy odcinek. W drzewostanie Uroczyska Ząbek (na wschód od szlaku) dominują sosna i świerk.

wel5.JPGMijamy miejscowość Koty (58,7 km) dopływamy do Podciborza gdzie przed mostem kolejowym (53,0 km) da się wyczuć wzmagający się nurt. W miejscowości Cibórz godnym poznania jest park podworski z okazałym starodrzewem.
Przepływamy pod mostem drogowym Działdowo- Lidzbark (bystrze) by po 500 m dopłynąć do spiętrzenia przy starym młynie. Od Ciborza do Lidzbarka płyniemy silnie meandrującą rzeką z urwistymi- kilkunastometrowej wysokości piaszczystymi brzegami.

Na wysokości wsi Bełk (51,5 km) z lewej strony mijamy ciek łączący rzekę Wel i rzekę Wkrę (Działdówkę)- woda tutaj wpływa lub odpływa w zależności od poziomu wody w rzekach.

We wsi Olszewo przepływamy pod drewnianym mostem (50,0 km) drogowym i dopływamy do nieczynnego młyna we wsi Jamielnik-Bełk (49,3 km) gdzie rzeka zmienia swój kierunek z zachodniego na północny. Dalej szlak wiedzie przez teren użytku ekologicznego "Okóle" (ponad 80 ha) obejmującego Wel i jego dolinę na południe od Lidzbarka i nowodworskiego kompleksu leśnego. Rzeka w tym rejonie silnie meandruje w głęboko wciętej dolinie. Podmokłe fragmenty doliny z zaroślami stwarzają dogodne warunki bytowania dla wielu gatunków ptaków, gadów i płazów (prawie wszystkie z rodzimych gatunków). Po pokonaniu tego trudnego odcinka z licznymi przeszkodami dopływamy do starego- czerwonego młyna w Lidzbarku mijając próg lewą stroną. Na odcinku od Ciborza do Jez. Lidzbarskiego rzeczywisty spadek wynosi ponad 13 metrów.

Dopływając do jeziora Lidzbarskiego przepływamy pod siedmioma mostami drogowymi i jednym wiaduktem kolejowym oraz zaliczając jedną 40 metrową przenośkę przy funkcjonującym młynie wodnym (45,2 km). Wypływ znajduje się tuż obok wpływu (rozdzielone piaszczystym półwyspem), dalej płyniemy przez małe jeziorko Markowe a następnie pod mostem drogowym Lidzbark-Brodnica kierujemy się w stronę Kurojad. Ponownie przepływamy przez malowniczy jar wzdłuż projektowanego rezerwatu przyrody "Las Nadwelski". Po zachodniej stronie Welu, na gruntach wsi Ciechanówko jest niewielki (ca 3,0 ha) użytek ekologiczny "Kurojady" obejmujący zakole rzeki Wel.

W Kurojadach (38,5 km) kolejna przenośka lewym brzegiem (teren prywatny). Po trzech kilometrach dopływamy do mostu drogowego i uskoku na rzece przy nieczynnym młynie w Chełstach (36,0 km), tu przenosimy kajaki prawym brzegiem. Za młynem 400 metrowe bystrze. Na północ od wsi znajduje się podmokła dolina meandrującego Welu porośnięta trzciną, szuwarami ze zbiorowiskami typowymi dla torfowisk (z sosną i brzozą), stanowiącą dogodne warunki bytowania ptactwa wodnego. Teren ten objęty jest ochroną jako użytek ekologiczny "Chełsty" (pow. ca 14 ha). Po chwili łagodnego spływu rzeka ponownie przybiera charakter potoku górskiego. wel7.JPG

Wpływamy w uroczysko "Piekiełko" (projektowany rezerwat przyrody) gdzie rzeka wcina się głębokim wąwozem w wysoczyznę. Silny prąd, zwalone drzewa stanowią o atrakcji tego pięknego górskiego odcinka spływu.

W nieistniejącej wsi Straszewy (28,5 km) drewniany most. Dopływamy do betonowego mostu drogowego (600 metrów na prawo wieś Trzcin), wokół silnie urozmaicona rzeźba terenu. Prąd łagodny, rzeka meandruje wśród łąk, mostek drogowy (Lorki), dopływamy do czynnego młyna.

Tu rzeka rozwidla się na dwie odnogi, które łączą się po kilku kilometrach. Zachodnia lewa odnoga zwana Bałwanką napędza młyn i podąża w kierunku jeziora Tylickiego (Fabryczne). Prawa zaś stanowiła dawne, główne koryto rzeki napędzając nieczynny obecnie młyn. Łagodniejszym i ciekawszym do spłynięcia jest lewa odnoga rzeki.
Wpływamy na jezioro Tylickie - płytkie, zarośnięte szuwarami przez co wypływ znajdujący się w pn-wsch. części jeziora (prawy brzeg) jest trudny do odnalezienia.

Odnoga łączy się ze starym korytem rzeki (15,3 km), dalej płyniemy pod mostem nieczynnej linii kolejowej i mostkiem drogowym Tylice- Linowiec.

Po dwóch kilometrach spotykamy most drogowy Grodziczno- Nowe Miasto (11,7 km) stąd do stacji PKP Zajączkowo Lubawskie odległość 3 km. Po prawej stronie mijamy wieś Jakubkowo i jezioro o tej samej nazwie. Kolejny mostek drogowy Jakubkowo- Kaczek gdzie rzeka nagle przyśpiesza, po prawej stronie liczne stawy rybackie.

Rzeka zmienia bieg z północno-zachodniego na zachodni. W miejscowości Kaczek - elektrownia na terenie prywatnym- przenośka. Zbliżamy się do miejscowości Bratian. Rzeka rozwidla się płynąc pod dwoma mostami i to charakterystyczne rozlewisko kończy bieg rzeki Wel, która ok 200 metrów dalej wpada do Drwęcy

cSzczegółowy opis szlaku

km
[w dół rzeki]
 
km
[w górę rzeki]
 
Opis 
0.00 86.50 Dąbrówno - doskonałe miejsce rozpoczęcia spływu, zaraz za oczyszczalnią ścieków, za wypływem rzeki Wel z jez. Dąbrowa Mała. Rzeka jest tu wąska i zatrzciniona, dalej nieco szersza.
1.20 85.30 Wpływamy na niewielkie i wąskie jez. Pancer (Jakubowo) (pow. 0.01 km2). Wypływ rzeki Wel znajduje się w kierunku południowo-wschodnim.
3.80 82.70 Most na drodze Wądzyń-Grzybiny. Dalej rzeka płynie w gęstym terenie leśnym, miejscami wysokie brzegi. W nurcie dużo kamieni. W zależności od stanu wody tworzą się bystrza. Przy niskich stanach wody miejscami konieczne jest holowanie kajaka. Na trasie progi powodujące tworzenie się bocznych odnóg rzeki o przyspieszonym nurcie. Niezwykle tajemniczy i mroczny odcinek o wyjątkowych urokach.
5.20 81.30 Most drogowy Grzybiny-Szczupliny. Dalej próg wodny i pozostałości konstrukcji hydrotechnicznej z wodowskazem i bystrze. W zależności od stanu wody możliwy do przepłynięcia.
7.40 79.10 Kolejny próg wodny z bystrzem i wąska gardziel w prawo. Dale rzeka meandruje.
9.70 76.80 Most na drodze Szczupliny-Tuczki. Rzeka łagodnieje. Wpływamy na teren Welskiego Parku Krajobrazowego utworzonego w celu ochrony rzeki Wel, jej doliny oraz jezior, przez które przepływa.
9.90 76.60 Wpływamy na jez. Rumian (pow. 3.06 km2). Z lewej strony widoczne zabudowania m. Szczupliny. Linia brzegowa umożliwia biwakowanie w wielu miejscach. Kierujemy się na zachód.
11.30 75.20 Wypływ rzeki wśród trzcin przed przewężeniem jeziora, na zachodnim brzegu. Zaraz mostek na lokalnej drodze.
12.60 73.90 Rzeka płynie leniwie wśród pól i łąk szerokim korytem.
14.60 71.90 Docieramy do jez. Zarybinek (pow. 0.84 km2).
15.20 71.30 Wypływ rzeki na przeciwległym południowym brzegu. Dalej płyniemy skrajem lasu.
16.80 69.70 Dopływamy do betonowego mostu w m. Tuczki.
17.20 69.30 Przepływamy pod kamiennym mostem z łukowym przęsłem sklepionym cegłą, linii kolejowej Iława-Działdowo.
17.40 69.10 Rzeka płynie leniwie, zaczyna się cofka przed młynem w m.Tuczki. Wkrótce docieramy do ceglanego młyna. Kajaki przenosimy poniżej tamy z drewnianym mostem. Dalej płyniemy szeroką rzeką, która zmienia się w rozlewisko.
18.50 68.00 Docieramy do jazu z mostem drogowym w m. Grabcz. Jaz spiętrza wodę na potrzeby stawów hodowlanych w m. Koszelewy. [UWAGA!] Nie wpływać w kanał po lewej stronie jazu.
20.40 66.10 Rzeka płynie pośród łąk. Mijamy most na drodze lokalnej.
21.60 64.90 Dalej płyniemy olchowym lasem. W korycie rzeki zdarzają się powalone drzewa. Ominięcie ich nie stanowi większych przeszkód.
23.60 62.90 Wpływamy na jez. Tarczyńskie (Wery) (pow. 1.48 km2). Kierujemy się wzdłuż jeziora i szukamy wypływu rzeki w zatoce, w zachodniej części. Płyniemy skrajem rezerwatu "Ostrów Tarczyński", który chroni urozmaicone pod względem siedlisk i zespołów roślinnych lasy, będące jednocześnie ostoją licznych gatunków ptaków.
25.60 60.90 W miejscu wypływu rzeki betonowe przyczółki nieistniejącego mostu i drewniane pale w korycie rzeki.
25.90 60.60 Wpływamy na rynnowe jez. Grądy (pow. 1.15 km2). Na przeciwległym brzegu m. Tarczyny. Płyniemy w lewo wąską szyją jeziora.
28.90 57.60 Wypływ rzeki osiągamy na końcu południowej części jeziora.
29.20 57.30 Mijamy zabudowania m. Koszelewki na lewym brzegu szerokiej rzeki.
29.50 57.00 Dalej płyniemy leniwą rzeką z brzegami porośniętymi łozami. Brzegi trudno dostępne. W korycie zdarzają się powalone drzewa.
29.90 56.60 Mijamy most drogowy Wąpiersk-Koszelewki.
30.60 55.90 Wpływamy na niewielkie jez. Zakrocz (pow. 0.15 km2).
31.10 55.40 Osiągamy wypływ rzeki po przeciwnej stronie jeziora.
31.30 55.20 Płyniemy w zalesionym obszarze.
33.10 53.40 Mijamy mostek na drodze leśnej.
35.90 50.60 Mijamy most w m. Koty.
37.70 48.80 Mijamy most w m. Bladowo.
39.70 46.80 Nurt przyspiesza. Pojawiają się przeszkody w postaci powalonych drzew.
40.60 45.90 Mijamy stalowy most kolejowy wsparty na kamiennych przyczółkach linii Brodnica-Działdowo.
40.80 45.70 Docieramy do mostu drogowego w m. Cibórz. Pod mostem kamienie i bystrza. W zależności od stanu wody mogą być duże trudności z przepłynięciem.
41.00 45.50 Płyniemy nadal szybkim nurtem. Docieramy do ceglanego młyna z kładką pieszą.
41.40 45.10 Dalej rzeka płynie leniwiej, brzegi niedostępne, miejscami wysokie, porośnięte łozami. W nurcie nadal występują powalone drzewa. Na prawym brzegu nieliczne zabudowania.
41.60 44.90 Płyniemy silnie meandrującą rzeką z wysokimi brzegami częściowo porośniętymi łąkami i lasami.
43.60 42.90 Mijamy drewniany most drogowy w m. Olszewo
44.00 42.50 Dopływamy do pozostałości jazu dla dawnego młyna w m. Jamielnik. Przenoska.
44.30 42.20 Płyniemy rzeką o urwistych piaszczystych brzegach. Na meandrach wiele piaszczystych plażyczek. W korycie rzeki zdarzają się powalone drzewa.
46.00 40.50 Pojawiają się zabudowania m. Lidzbark Welski.
46.10 40.40 Mijamy most drogowy w ciągu ul. Poświętnej.
46.30 40.20 Mijamy wysoki stalowy most kolejowy linii Brodnica-Działdowo wsparty na kamiennych przyczółkach.
46.70 39.80 Mijamy most w ciągu ul. Działdowskiej.
46.80 39.70 Płyniemy przez centrum m. Lidzbark Welski. Mijamy kolejny mostek.
47.00 39.50 Mijamy most w ciągu ul. Podzamcze.
47.20 39.30 Dopływamy do jazu z mostem drogowym w ciągu ul. Młyńskiej. Przenosimy kajak przez teren młyna prawym brzegiem.
47.80 38.70 Mijamy most w ciągu ul. Stare Miasto z polichromowaną figurą Św. Jana Nepomucena.
49.30 37.20 Wpływamy na jez. Lidzbarskie (pow. 1.3 km2). Przy wypływie rzeki bardzo płytkie, piaszczyste dno. Skręcamy w prawo płynąc przy samym brzegu.
49.50 37.00 Wypływ rzeki ok. 200m dalej za cyplem.
49.70 36.80 Przepływamy przez niewielkie jez. Markowe (pow. 0.07 km2).
50.20 36.30 Mijamy ostatni most drogowy w ciągu ul. Chopina. Kończą się zabudowania m. Lidzbark Welski.
51.00 35.50 Płyniemy przez las bardzo szeroką rzeką o spokojnym nurcie. Brzegi miejscami porośnięte łozami, w korycie rzeki powalone drzewa. Mijamy polany umożliwiające biwak.
54.80 31.70 Rzeka zamienia się w rozlewisko spowodowane cofką od młyna w m. Kurojady. Docieramy do jazu koło czerwonego ceglanego młyna. Przenosimy kajaki. Dalej mijamy kładkę pieszą.
55.80 30.70 Płyniemy w obszarze leśnym. Miejscami powalone drzewa.
56.80 29.70 Rzeka rozszerza się i płynie wśród łąk.
57.70 28.80 Docieramy do m. Chełsty. Przed nieczynnym młynem most drogowy a zaraz kilka metrów za nim próg wodny z kamieniami. [UWAGA !] Możliwy do spłynięcia jedynie przy bardzo wysokim poziomie wody. Przenoska rzeką wzdłuż ściany budynku młyna po kamieniach. Należy zachować ostrożność ze względu na silny prąd. Na lewym brzegu zabudowania przedwojennej gorzelni.
58.50 28.00 Za m. Chełsty prąd nadal silny oraz bystrza. Dalej płyniemy wśród pół i łąk.
59.50 27.00 Docieramy do rezerwatu "Piekiełko", który chroni krajobraz o bardzo wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. [UWAGA !] Rozpoczyna się przełomowy odcinek rzeki o znacznym spadku, krętym nurcie i stromymi zboczami porośniętymi lasem. Górski charakter rzeki, powalone drzewa, kamieniste dno i bystrza wymagają dużo wprawy.
61.00 25.50 Kończy się przełomowy odcinek. mijamy drewniany most niedaleko leśnictwa Straszewo. Pod mostem głazy. Dalej rzeka łagodnieje.
61.50 25.00 Rzeka rozleniwia się, płyniemy wśród trzcin i mokradeł.
62.40 24.10 Docieramy do małej elektrowni wodnej. Przenoska.
63.50 23.00 Mijamy most drogowy w m. Trzcin.
65.50 21.00 Płyniemy wśród łąk, pól i zagajników.
66.70 19.80 Mijamy most na lokalnej drodze w m. Tama.
69.30 17.20 Płyniemy leniwą rzeką do m. Lorki. [UWAGA !] Przy elektrowni kajaki przenosimy poniżej tamy na rz. Bałwanka. Koryto rz. Wel płynie w prawo. Starorzecze przy niskich stanach wody jest niedostępne dla kajaka.
69.40 17.10 Za elektrownią płyniemy przez zatrzcinione rozlewisko.
69.60 16.90 Mijamy kamienny most drogowy Mroczenko-Grodziczno z łukowym przepustem sklepionym blachą falistą.
69.80 16.70 Nadal płyniemy szerokim zatrzcinionym rozlewiskiem.
70.90 15.60 Rzeka zwęża się. Nadal płyniemy wśród trzcin.
71.40 15.10 Rzeka przechodzi w rynnowe, długie jez. Fabryczne (Tylickie) (pow. 0.35 km2). Jezioro porasta bujna roślinność, brzegi grząskie, bagniste i porośnięte trzciną.
72.60 13.90 Wypływ rzeki znajduje się na prawym brzegu, w końcowej części jeziora w kierunku północnym, w ścianie lasu, przed widocznym zabudowaniem. Niekiedy trudny do odnalezienia ze względu na trzciny.
72.70 13.80 Wpływamy w leśny odcinek rz. Bałwanka, bardzo malowniczy, brzegi strome. Przeszkody w postaci powalonych drzew w nurcie.
73.40 13.10 Rz. Bałwanka łączy się ze starym korytem rz. Wel. Płyniemy wśród trzcin i zagajników.
74.40 12.10 Przepływamy pod nieczynnym stalowym mostem kolejowym.
76.20 10.30 Płyniemy pod mostem w ciągu drogi Tylice-Kuligi. Dalej, na prawym brzegu widoczne zabudowania w. Tylice.
80.20 6.30 Mijamy most drogowy w m. Jakubkowo. Na prawym brzegu XIXw. zespół pałacowo-parkowy z eklektycznym pałacem.
84.70 1.80 Docieramy do m. Kaczek. Przed nami jaz elektrowni wodnej. Przenoska.
85.70 0.80 Dopływamy do zabudowań m. Bratian.
86.10 0.40 Most drogowy, za nim rozlewisko młyńskie na lewej odnodze. Doskonałe miejsce na zakończenie spływu. Przenoska do prawej odnogi.
86.50 0.00

Za młynem płynąc prawą odnogą rz. Wel uchodzi do rz. Drwęca.

Opis: Anna Majewska 

lei:

Gospodarstwo gościnne Krystyna Grabowska
13-230 Lidzbark, ul.Stare Miasto 46
tel.
               (023) 696 20 00        

 

Komentarze

polecam2012.09.28
    pseudo:  Henryk
    mail: -
    treśćWitam ja pływałem z kumplami Welem kilka razy i za każdym razem była to inna rzeka co prawda za każdym razem coś się nam przytrafiło i kończyliśmy tuż przed samą Drwęcą bardzo polecam tak na trzy dni, a jeśli ktoś chce na jeden dzień to można przepłynąć tylko odcinek z jeziora lidzbarskiego przez kilka kilometrów do miejscowości chełsty (fajny próg) zaczyna się tzw piekiełko tam już jest ciekawie. polecam
bez nudy2011.08.01
    pseudo:  Wojtek
    mail: -
    treśćwitam ja pływałem z kumplami Welem kilka razy i za każdym razem była to inna rzeka co prawda za każdym razem coś się nam przytrafiło i kończyliśmy tuż przed samą drwęcą bardzo polecam tak na trzy dni, a jeśli ktoś chce na jeden dzień to można przepłynąć tylko odcinek z jeziora lidzbarskiego przez kilka kilometrów do miejscowości chełsty (fajny próg) zaczyna się tzw piekiełko tam już jest ciekawie. Polecam
kilometrarz2009.08.17
    pseudo:  Krzys
    mail: welskipark@welskipark.pl
    data spływu:  ciągle
    treśćKilometraż dotyczy długości rzeki Wel a nie szlaku kajakowego. Do przepłynięcia należy doliczyć długość odcinków jeziornych.

Rezerwacje >>>

Szybka wstępna rezerwacja kajaków i kanu dzięki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ już teraz >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 38 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 48 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł - 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAŁ ELBĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIAŚNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PILAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drwęca@kajaki.pl

---------------------

LITWA - litwa@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz też FAQ >>>

Kajakiem po Piławie i Gwdzie

kajaki004.jpg

 Jeśli szukasz spływu kajakowego na kilka dni w otulinie lasów - zapraszamy

pytania i rezerwacje -pilawa@kajaki.pl 

Polecamy wodoodporne i BARDZO WYTRZYMAŁE pojemniki na telefon, dokumenty, pieniądze itp

 opakowanie1b.jpg

REWELACYJNA CENA - 19 zł

         zamów teraz  - info@kajaki.pl

                     tel - 695 676 090
Kaszuby: Brda | Chocina | Kłonecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmińska - Wadąg | Dajna i Guber | Drwęca | Kośna | Krutynia | Łyna | Sapina (1/2 dni) | Wel | Węgorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Piława | Rurzyca
Pomorze: Łeba | Łupawa i Bukowina | Parsęta | Piaśnica | Radew | Radunia | Reda | Rega | Słupia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Hańcza | Rospuda
Żuławy Gdańskie: Kanał Elbląski | Liwa | Motława | Nogat | Szkarpawa | Święta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | Łokaja i Żejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | Święta (Sventoji) | Uła | Uła+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2021 © www.kajaki.pl