Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

Sp?yw indywidualny Wd?

Typowy sp?yw 5-8 dniowy
TRASA : LIPUSZ - TLE?

wda2.jpg

"Pokonujemy odcinek od Czarnej Wody do miejscowo?ci Czarne, oko?o 16 km. Wda jest dla nas ?agodna, pogoda dopisuje. Podziwiamy przepi?kne rzeczne zakola i zmieniaj?ce si? krajobrazy, roz?wietlon? s?o?cem rzek?, cienisty zak?tek z paprociami, ja?owcami i mchem, strome zbocza poro?ni?te starym lasem i rozleg?e ??ki ze stokrotkami
i podbia?em, bzy, ja?miny, których nikt poza nami nie ogl?da i nie zrywa, podwodne ogrody ta?cz?ce w rytm rzecznego pr?du. co pewien czas pojawia si? zagubiony w lesie odludny domek.
S? równie? bobry - gospodarze licznych dop?ywów Wdy. Nie wida? ich
w dzie?, ale ca?a rzeka jest ich mieszkaniem. O ich obecno?ci ?wiadcz? ponadgryzane drzewa; niektóre z nich przewróci?y si? ju? do wody
i trzeba przeciska? si? pod pniem lub mi?dzy ga??ziami. W takich miejscach uczestnicy sp?ywu pomagaj? sobie wzajemnie w przeprawie."

(opis pochodzi z magazynu WIOS?O)

Sp?yw 2-3 dniowy

Je?li maj? Pa?stwo tylko kilka wolnych dni, warto wybra? naj?adniejszy odcinek rzeki. Szczególnie polecamy tras?:
1 dzie?: Lipusz - Wdzydze /22 km
2 dzie?: Wdzydze - Miedzno /15 km
3 dzie?: Miedzno Czarna Woda /12,5 km
Do Lipusza dojedziemy autobusem PKS z Ko?cierzyny (oko?o 20 km). Kajaki wodujemy przy polu namiotowym na ul. Lipowej 5, na ko?cu miejscowo?ci. Je?li podró?uj? Pa?stwo samochodem, mog? go Pa?stwo tam zostawi? na bezpiecznym parkingu u Pana Wojaczka.W Miedznie proponujemy zatrzyma? si? na nocleg na przepi?knym polu namiotowym na Skarpie, mo?na tak skorzysta? z niewielkiego baru.

Wersja II
1 dzie?: Czarna Woda - Czubek /15 km
2 dzie?: Czubek- M?ynki /21km
3 dzie?: M?ynki - Wda/19 km
Do Czarnej Wody dojazd PKS lub samochodem. Auta mo?emy bezpiecznie pozostawi? w pensjonacie "Nad rzek?"

Sp?yw 4-5 dniowywda7.jpg
1 dzie?: Lipusz - Wdzydze /22 km
2 dzie?: Wdzydze - Miedzno /15 km
3 dzie?: Miedzno - Czarna Woda /12,5 km
4 dzie?: Czarna Woda - Czubek/15 km
5 dzie?: Czubek - M?ynki /19 km
Wersja II
1 dzie?: Czarna Woda - Czubek /15km
2 dzie?: Czubek - M?ynki /19 km
3 dzie?: M?ynki - Wda /12 km
4 dzie?: Wda - B??dno /25 km
5 dzie?: B??dno - Tle? /21 km

Sp?yw 7-8 dniowy

Tyle czasu trzeba mniej-wi?cej przeznaczy? na przep?yni?cie ca?ego szlaku Wdy.
1 dzie?: Lipusz - Wdzydze /22 km
Lipusz - znajduje si? tutaj apteka, przychodnia, restauracja, sklepy. Mo?na dojecha? autobusem lub poci?giem. B?d?c w miasteczku warto zobaczy? budynek Banku Ludowego oraz ko?ció? z lat 1866-1867 z uratowanymi od po?aru przeno?nymi o?tarzami, figur? ?w. Franciszka oraz gotyck? rze?b? Matki Boskiej z Dzieci?tkiem. Przep?ywaj?c pod betonowym mostem (trasa Ko?cierzyna-Chojnice) nale?y uwa?a? na kamienie i wystaj?ce pale bo nurt znacznie przy?piesza. Wp?ywamy do Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Nurt p?ynie szybko ale coraz cz??ciej zdarzaj? si? p?ycizny.
6,9 km
most w P?ociach
8,4 km
drewniany most w okolicach Szwedzkiego Ostrowa, p?yn?c dalej po prawej mamy dop?yw do jeziora Osty
10,1 km wp?yw do jeziora Schodno, wokó? znajduje si? ?cie?ka przyrodnicza, a po prawej stronie jeziora miejsce biwakowe, dop?ywamy do miejscowo?ci Loryniec (nale?y tutaj na uwa?a? na bystrzejszy nurt i wystaj? gdzieniegdzie metalowe ko?ki), gdzie obok mostku znajduje si? znakomicie przygotowane pole namiotowe.
13,9 km
miejscowo?? Wawrzynowo, znajduje si? tutaj sklep, do Czarliny dno jest kamieniste
19,5 km 
wp?yw do jeziora Radolne (po prawej mijamy jezioro S?upinko), które razem z jeziorem Wdzydze, Jele?, Go?u? tworzy tzw. Morze Kaszubskie. P?yniemy wzd?u? pó?wyspu Koz?owiec wp?ywaj?c na jezioro Wdzydze (nale?y uwa?a? na wysok? fal?, która powstaje w czasie wiatru dlatego nale?y p?yn?? wzd?u? wysp Ostrowa Wielkiego i Ma?ego)

wda6.jpg2 dzie?: Wdzydze – Miedzno / 15 km
27,8 km
?luza przed wsi? Borsk (150metrowa przenoska) - nale?y uwa?a? na ostre kamienie przez które mo?na uszkodzi? kajak. Obok znajduje si? pole namiotowe i bar
28,9 km most  w Borsku (trasa Wdzydze-Wiele)
29,9 km rozwidlenie rzeki i kana?u, obok znajduje si? drewniany most(trzeba przenie?? kajaki 20m). W tym odcinku rzeki, Wda ma kamieniste dno i szybki nurt. Przy niskim stanie wody sp?yw jest do?? uci??liwy (w przypadku braku wody mo?na sp?yn?? kana?em a? do Miedzna a w okolicach Wdy przenie?? kajak na rzek?)
32,9 km dop?ywamy do wsi B?k, rzeka ma wartki nurt, niestety nie ma tam ?adnych sklepów, warto zaopatrze? si? wcze?niej w artyku?y spo?ywcze

3 dzie?: Miedzno – Czarna Woda / 12,5 km
34,5 km mijamy most kolejowy (relacja Czersk-Ko?cierzyna), po lewej stronie pojawi? si? zabudowania wsi Miedzno i pole biwakowe na skarpie, niedaleko znajduje si? rezerwat „Kr?gi Kamienne” w Odrach
40,4 km zabudowania wsi Wojtal, znajduje si? tam sklep, hodowla ryb, nale?y przenie?? ok 15 m kajaki przez drog? i po stromej skarpie znie?? go do rzeki
42,7 km
przep?yw pod du?ym mostem kolejowym, trzeba uwa?a? na kamieniste dno
44,5 km po lewej mamy dop?yw do jeziora Wieckiego

4 dzie? Czarna Woda – Czubek / 15 km
49 km wp?ywamy do Czarnej Wody, za mostem drogowym pole namiotowe i pensjonat, nast?pnie przep?ywamy pod mostami kolejowymi i drogowymi (mi?dzynarodowa trasa Szczecin-Malbork). W czasie przep?ywania pod mostami nale?y uwa?a? na silne bystrze i kamienie
Czarna Woda – w mie?cie s? sklepy, restauracja, poczta, kompleks sportowo-rekreacyjny, przysta? kajakowa, stacja kolejowa i przystanek autobusowy, w mie?cie warto zobaczy? sta?? wystaw? „przyroda Borów Tucholskich”
56,9 km most drogowy w Zimnych Zdrojach, na lewym brzegu  znajduje si? pole namiotowe niedaleko wp?ywa Zblewska Struga (wlewaj? si? tutaj wody Kana?u Wdy)
59,4 km pole namiotowe o nazwie Tadonka we wsi Parcele Klani?skie

5 dzie?: Czubek – M?ynki / 19 km
62,9 km dop?ywamy do miejscowo?ci Czubek, znajduje si? tutaj pole namiotowe, bar i sklep. Trzeba uwa?a? poniewa? w tym miejscu do?? cz?sto zdarzaj? si? kradzie?e.
65 km mijamy most w miejscowo?ci Czarne
74,2 km pole namiotowe w Borzechowie

6 dzie?: M?ynki – Wda / 12 kmwda10.jpg
81,4 km osada M?ynki, z du?ym, zagospodarowanym polem namiotowym, trudno zrobi? jakie? zakupy ale nale?y strzec si? z?odziei i pilnowa? rzeczy
86,3 km most kolejowy na trasie Chojnice-Skórcz (uwaga kamienie)

7 dzie?: Wda - B??dno / 25 km
92,9 km miejscowo?? Wda, na peryferiach wsi znajduje si? ?adne pole namiotowe
94,9 km elektrownia wodna w Wdeckim M?ynie (ok. 50metrowa przenoska), 200m dalej po prawej stronie znajduje si? pole namiotowe urz?dzone przez le?nictwo
98,9 km
w oddali wida? wie? Smolniki
102,3 km wp?yw rzeki Ka??bnicy do Wdy
104,8 km
wp?yw rzeki ?wi?tej Strugi, która prowadzi do Jeziora Staw M?y?ski. Le?niczówka ?urawki z polem namiotowym
114,2 km rezerwat „Krzywe Ko?o” w p?tli Wdy - las mieszany o charakterze pierwotnym obj?ty ochron?, znajduj? si? tuta ró?ne gatunki drzew
117,7 km dop?ywamy do B??dna  -nale?y tutaj uwa?a?, poniewa? nurt przyspiesza a miejscami wystaj? pozosta?o?ci po starym mo?cie w postaci pali. W odleg?o?ci 200m znajduje si? pole namiotowe, wp?ywamy do Wdeckiego Parku Narodowego

8 dzie?: B??dno – Tle? / 21 km
129,9 km dop?ywamy do le?niczówki Pohulanka, mniej wi?cej w tym miejscu zaczyna si? trudniejszy odcinek rzeki gdy? nurt zdecydowanie przyspiesza, a g?azy, które le?? w korycie utrudniaj? przep?yni?cie. Problem mo?e przysporzy? przep?yni?cie przy zwalonym do wody d?bie, nale?y zachowa? ostro?no?? i p?yn?? powoli trzymaj?c wios?a wzd?u? burty, dop?ywamy do mostu, za którym nurt ju? sam niesie kajak
138,1 km uj?cie Prusiny, przep?ywamy pod mostem drogowym na trasie Trzebciny - Osie, dop?ywamy do miejscowo?ci Tle?, który kiedy? by? osad? ryback?, usytuowan? u uj?cia rzeki Ryszki i Prusiny, b?d?ca kiedy? modnym miejscem na wczasy
139,9 km Zalew ?urski, stanica wodna, sklep i wypo?yczalnia kajaków na pó?wyspie po prawej stronie, nale?y p?yn?? w lewo, w kierunku najwi?kszej wyspy na jeziorze o nazwie Madera
141,9 km  most drogowy w miejscowo?ci Grzybek
45,5 km rozpoczyna si? kana? doprowadzaj?cy wod? do elektrowni (przed wp?yni?ciem na kana? wymagana jest zgoda dyspozytora elektrowni, któr? nale?y uzgodni? osobi?cie (052 332 95 01 elektrownia pracuje zazwyczaj 7-22). Po przep?yni?ciu ok. 900 m kana?em nale?y za mostkiem dobi? z prawej strony, do widocznych schodków przy nabrze?u naprzeciwko budynku elektrowni. Kajaki trzeb przesie?? ok. 150m poni?ej elektrowni, praw? stron?.
156,2 km
most drogowy na trasie Drzycim-Laskowice, dalej przy elektrowni Gródek dalej mo?na p?yn?? tylko wtedy gdy elektrownia funkcjonuje. Informacji o godzinach funkcjonowania elektrowni udziela dyspozytor 052 331 68 64

 

wda103.JPG
wda101.JPG
wda102.JPG
 wda104.JPG  wda105.JPG  wda106.JPG
 wda107.JPG  wda108.JPG  wda109.JPG

Komentarze

;)2012.09.28
    pseudo:  Kejt
    mail: -
    treśćWitam !

Polecam zacz?? sp?yw prawie od ?rde? i dop?yn?? do ?wiecia. Odcinek do Lipusza jest urokliwy, ale ma?o ucz?szczany, a odcinek od Tlenia do ?wiecia - troch? wody stoj?cej, ale za to w przepi?knej scenerii - ?wiadomo?? przep?yni?cia ca?ej rzeki jest niesamowita, a wyp?yni?cie na Wis?? robi wra?enie - szczeglnie pierwszy raz !

Miejsc dzikich sporo - rzeka zdecydowanie lajtowa od jeziora Wieckiego do ?wiecia 14 sta?ych przenosek w sumie nieco ponad 200 km do przep?yni?cia - je?li b?dziesz p?yn?? nie w okresie wakacyjnym to ludzi b?dzie jak na lekarstwo

Pozdrawiam !
odp. Wda2011.07.29
    pseudo:  kajaki.pl
    mail: -
    treśćdzi?kujemy za s?uszn? uwag?, uwzgl?dnimy j? w opisie ;-)
Wda2009.08.28
    pseudo:  swen z w-wy
    mail: horatius@gazeta.pl
    data spływu:  sierpie? 2009
    treśćTylko jedna uwaga: w Lory?cu jest obok mostku znakomicie przygotowane pole namiotowe, z ktrego nikt nie korzysta, jak zuwa?y?em. Wszyscy rozbijaj? si? na wspomnianym w opisie prawym brzegu jez. Schodno, gdzie pod koniec sezonu robi sie po prostu brudno i t?oczno. To tyle.

Rezerwacje >>>

Szybka wst?pna rezerwacja kajaków i kanu dzi?ki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ ju? teraz >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kajakiem po Piławie i Gwdzie

kajaki004.jpg

 Je?li szukasz sp?ywu kajakowego na kilka dni w otulinie lasów - zapraszamy

pytania i rezerwacje -pilawa@kajaki.pl 

Polecamy wodoodporne i BARDZO WYTRZYMA?E pojemniki na telefon, dokumenty, pieni?dze itp

 opakowanie1b.jpg

REWELACYJNA CENA - 19 z?

         zamów teraz  - info@kajaki.pl

                     tel - 695 676 090
Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2023 © www.kajaki.pl