Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

U?a+Mereczanka+Niemen- sp?yw trzema rzekami w "pigu?ce"

Szlak U?a/111km - Mereczanka/20km - Niemen/31km (Ŭla - Merkys - Nemunas) u?a6.JPG

U?a /111km

 • 0,0 km - sp?yw rozpoczynamy w miejscowo?ci Dubi?ai. Za mostem na lewym brzegu rzeki znajduje si? dogodne miejsce do wodowania kajaków. Pocz?tkowo rzeka p?ynie przez ??ki, cz??ciowo uregulowanym korytem o wysokich brzegach.
 • 2,9 km - przep?ywamy pod mostem na drodze szutrowej, po prawej stronie dop?yw rzeki Kaniavele. Rzeka wp?ywa na teren otuliny D?ukijskiego Parku Narodowego i wije si? w?ród ??k otoczonych lasem.
 • 10,3 km - docieramy do pierwszego mostu we wsi Krokšlys, po chwili kolejny; za wsi? na prawym brzegu zajmuje si? dogodne miejsce do biwakowania. Rzeka staje si? bardzo malownicza, ma wysokie zalesione brzegi, z lewej strony mijamy dop?yw Lynupis.
 • 17,1 km - dop?ywamy do jeziora U?a, przy którym znajduje si? wyznaczone miejsce biwakowe. Proponujemy zako?czy? pierwszy dzie? sp?ywu tutaj lub 2 km dalej przed wsi? na ??ce pod wysok? skarp?.
 • 20,0 km - docieramy do miejscowo?ci Rudnia, po uzgodnieniu z jego w?a?cicielem mo?na biwakowa? na poro?ni?tej drzewami ??ce na przeciwnym brzegu rzeki. Dop?ywamy do mostu, za którym znajduje si? jaz - konieczna jest przenoska. Za miejscowo?ci? U?a meandruje w?ród ??k pomi?dzy wysokimi skarpami poro?ni?tymi lasem.
 • 27,9 km - przep?ywamy pod drewnianym mostkiem we wsi Kašetos. Na prawym brzegu znajduje si? pla?a. Dolina si? zw??a, rzeka p?ynie pomi?dzy wysokimi, zalesionymi brzegami. Czasami sp?yw utrudniaj? przewrócone drzewa.
 • 29,6 km - dop?ywamy do wsi Pauosupe, znajduje si? tam wp?yw rzeki Uosupis. Na prawym brzegu zlokalizowano miejsce biwakowe, we wsi jest równie? gospodarstwo agroturystyczne. Mo?na ponadto zwiedzi? zabytkowy dom litewskiego pisarza A. Matutiusa.
 • 32,6 km - wp?ywamy na teren D?ukijskiego Parku Narodowego - na prawym brzegu widoczna tablica informacyjna. Od tego miejsca konieczne jest posiadania biletów na sp?yw U??, a biwakowanie dozwolone jest tylko w miejscach wyznaczonych.
 • 37,7 km - dop?ywamy do mostku we wsi Zervynos. Miejscowo?? charakteryzuje drewniana zabudowa, warto obejrze? cmentarz z drewnianymi nagrobkami. Za wsi? na prawym brzegu znajduje si? wyznaczony punkt biwakowy, na których mo?emy zako?czy? drugi dzie? sp?ywu.
 • 37,6 km - przep?ywamy pod mostem kolejowym na trasie Wilno - Grodno, uwaga na szybki nurt, przez kolejne 5 km U?a ma charakter rzeki górskiej i jest bardzo malownicza. Polu biwakowe po?o?one jest na lewym brzegu rzeki kilometr przed mostem drogowym.
 • 43,4 km - dop?ywamy do wsi Man?iagire, pr?d w niektórych miejscach zwalnia, ale miejscami przyspiesza. Przep?ywamy pod kolejnym mostkiem - k?adk? (podwieszona tabliczka z napisem Ulos akis. Warto tu wyj?? z kajaka i podej?? stromymi schodami na taras widokowy.
 • 50,3 km - mijamy most we wsi iūrai. Aby zrobi? zakupy mo?na uda? si? na 3 km wycieczk? nad pi?kne jezioro Lavysas, gdzie znajduje si? kawiarnia i sklep.
 • 52,0 km - dop?ywamy do miejscowo?ci Trakiškiai, w której znajduje si? gospodarstwo agroturystyczne oraz du?e pole biwakowe, na którym mo?na przenocowa? po trzecim dniu.
 • 55,8 km - mijamy pojedyncze zabudowania wsi Pauliai po?o?onej na prawym brzegu rzeki. Dolina staje si? w?ska, a brzegi bardzo wysokie.
 • 57u?a11.JPG,8 km - dop?ywamy do Mereczanki

Mereczanka/20km

 • 57,9 km - dop?ywamy do po?o?onego na lewym brzegu wyznaczonego miejsca biwakowego. Dalej rzeka ma zmienny nurt, napotykamy na bystrotoki. P?yn?c mijamy zabudowania Mardasayas.
 • 65,0 km - dop?ywamy do uj?cia rzeki Gruda, przed nim po prawej stronie miejsce biwakowe. Mijamy po?o?on? na lewym brzegu miejscowo?? Pulvo?iai. Uwaga na drut przeci?gni?ty przez rzek?! Poni?ej wsi kolejne wyznaczone miejsce biwakowe, poni?ej lewy dop?yw - Skrobulus; dalej jest równie? kilka pól biwakowych. Mo?emy tu zako?czy? czwarty dzie? sp?ywu.
 • 77,0 km - mijamy most drogowy na trasie A4 Druskienniki - Wilno, przed nim znajduje si? wyznaczone pole biwakowe.
 • 80,0 km - Mereczanka wp?ywa do Niemna w pobli?u miasteczka Merkine, w którym znajduj? si? sklepy, ko?ció?, bary. Na prawym brzegu wzgórze zamkowe - doskona?y punkt widokowy. Mo?emy zako?czy? sp?yw przy mo?cie lub kontynuowa? go Niemnem.

Niemen/31km

 • 80,2 km - przep?ywamy pod mostem drogowym, za którym znajduje si? rozlewisko rzeki z kilkoma wyspami. Na lewym brzegu miejsce biwakowe, gdzie mo?emy np. zako?czy? pi?ty dzie? sp?ywu.
 • 88,0 km - docieramy do miejsca biwakowego po?o?onego na lewym brzegu rzeki, tu? za nim po prawej dop?yw rzeki Apsinge, znajduj? si? kolejne miejsca biwakowe oraz urocza pla?a. 2 km dalej kolejny dop?yw Netiesca, w pobli?u którego s? dwa miejsca biwakowe na prawym brzegu, a nieco dalej nast?pne.
 • 97,3 km - docieramy do wyspy na Niemnie, za któr? po oko?o 3 km w pobli?u granicy D?ukijskiego Parku Narodowego znajduje si? kolejne miejsce biwakowe. Mo?emy wybra? je na nocleg po szóstym dniu. Rzeka rozszerza si?, nurt jest zmienny, napotykamy na mielizny i piaszczyste ?achy. Nale?y zwróci? uwag? na malownicze urwisko na prawym brzegu.
 • 106 km - mijamy g?az narzutowy Klebono uola znajduj?cy si? w korycie rzeki, na lewym brzegu rozci?ga si? rezerwat przyrody.
 • 110,9 km - docieramy do wsi Nemunaitis, w której mo?emy zako?czy? sp?yw zarówno po lewej, jak i po prawej stronie. Po prawej stronie znajduje si? sklep, ko?ció? i bar. Na lewym brzegu znajduje si? hotel, a w nim restauracja, niestety z dosy? wygórowanymi cenami. Przy hotelu po uzyskaniu zgody mo?na biwakowa?. Ewentualnie mo?na p?yn?? Niemnem jeszcze oko?o 20 km dalej i zako?czy? sp?yw w mie?cie Alytus.

litwa1.JPG
litwa2.JPG
litwa3.JPG
 litwa4.JPG  litwa5.JPG  litwa8.JPG
 litwa9.JPG  litwa10.JPG  u?a16.jpg

Komentarze

3 w pigu?ce2009.06.30
    pseudo:  wicho
    mail: wiettus@gmail.com
    treśćwszystko gra tylko prosze o przybli?ony czas trwania sp?ywu tzn ile dni trwa ta w?drwka,

Rezerwacje >>>

Szybka wst?pna rezerwacja kajaków i kanu dzi?ki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ ju? teraz >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kajakiem po Piławie i Gwdzie

kajaki004.jpg

 Je?li szukasz sp?ywu kajakowego na kilka dni w otulinie lasów - zapraszamy

pytania i rezerwacje -pilawa@kajaki.pl 

Polecamy wodoodporne i BARDZO WYTRZYMA?E pojemniki na telefon, dokumenty, pieni?dze itp

 opakowanie1b.jpg

REWELACYJNA CENA - 19 z?

         zamów teraz  - info@kajaki.pl

                     tel - 695 676 090
Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2023 © www.kajaki.pl