Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

Kajaki i sp?ywy na rzece Krutynia

Krutynia p?ynie przewa?nie w?ród wzniesie? morenowych oraz po równinie sandrowej, pokrytej lasami Puszczy Piskiej, miejscami przez podmok?e i zabagnione ??ki. Ca?y bieg rzeki jest kr?ty, a jej koryto poni?ej wyp?ywu z jezior cz?sto zarasta ro?linno?ci? podwodn? i nadwodn?.

Nad Krutyni? le?y szereg ró?niej wielko?ci miejscowo?ci przewa?nie o charakterze wsi. Najwa?niejsze z nich to: Sorkwity, Borowo, Babi?ta, Spychowo, Zgon, Kruty?, Ukta, Iznota.

We wszystkich z nich zlokalizowane s? ró?norodne obiekty turystyczne, spe?niaj?ce funkcje rekreacyjne oraz zaplecza dla turystyki pobytowej i kwalifikowanej. Szereg obiektów prywatnych, zw?aszcza pól namiotowych, znajduje si? równie? poza wymienionymi miejscowo?ciami.

Ze wzgl?du na swe walory krajoznawcze i przyrodnicze Krutynia jest ch?tnie odwiedzana przez turystów krajowych i zagranicznych, a jej szlak kajakowy jest przez niektórych uwa?any za jeden z najpi?kniejszych szlaków nizinnych nie tylko Polski, ale i Europy.

Ka?dy z turystów, bez wzgl?du na wiek i umiej?tno?ci wodniackie, jest w stanie pokona? ca?? tras? bez ?adnych problemów.

 

Sp?ywy na 1 dzie? - HIT :

Kruty? - Ukta - 3/4 h p?yni?cia

Kruty? - Rosocha - 2/3 h p?yni?cia

Kruty? - M?yn - 1 h p?yni?cia

Kruty? - Nowy Most - 6 h p?yni?cia

 

rezerwacje : krutynia@kajaki.pl

 ---------------------------------------------------------------

 

 Je?li maj? Pa?stwo tylko kilka wolnych dni, warto wybra? naj?adniejszy odcinek rzeki.

1 dzie?: Kruty? - Ukta /12 km

2 dzie?: Ukta - Iznota /14 km

Ten odcinek Krutyni doskonale si? nadaje nawet na sp?ywy dla niedo?wiadczonych kajakarzy lub dla rodziców z dzie?mi. Je?li podró?uj? Pa?stwo samochodem, proponujemy zostawi? go na bezpiecznym na parkingu naszej bazy w Krutyni. Na koniec zawieziemy was do auta. 

 

 rezerwacje : krutynia@kajaki.pl

 -------------------------------------------------------------------

 

Sp?yw 4-5 dniowy - taki d?u?szy sp?yw warto rozpocz?? ju? w Sorkwitach.

Proponowana trasa to:
1 dzie?: Sorkwity - J. Bia?e - Wyspa Owcza /15
0,0km wie? Sorkwity – mo?na tu obejrze? barokowy ko?ció? 1607r. zrekonstruowany w XX wieku, pa?ac z XVIII w. przebudowany na styl angielskiego gotyku. Znajduje si? to stacja PKP, przystanek PKS, poczta, stacja benzynowa, apteka, kilka sklepów i barów.Najlepiej rozpocz?? przy stanicy wodnej PTTK ale jest p?atne (samochód mo?na zostawi? na strze?onym parkingu)
nale?y p?yn?? wzd?u? poro?ni?tego lasem prawego brzegu a nast?pnie pokona? otwarte wody jeziora w stron? lewego brzegu.
2,3km  jezioro Lampasz
6,6km  pomost, dobre miejsce na k?piel, rozpoczyna si? struga Sobiepanka o d?ugo?ci ok 1,5km, w przypadku niskiego stanu wody trzeba nastawi? si? na ci?gni?cie kajaka Po prawej stronie mostku znajduje si? bar i ma?e pole namiotowe

9,2km  wp?yw do jeziora Kujno, wyp?ywa tutaj Grabówka – p?ytka rzeczka, której brzegi pokryte s? olch? i trzcin?.
10,2km most na trasie Mr?gowo-Rybno, przed mostem wida? bar, a dalej na wzniesieniu sklep, trzeba uwa?a? p?yn?c pod mostem gdy? znajduj? si? tutaj liczne kamienie.
10,6km wie? Borowe, wp?yw do jeziora D?u?ec, nale?y p?yn?? wzd?u? lewego brzegu, po ok. 500m b?dzie pole namiotowe
14,1km  wp?yw do jeziora Bia?e, na którym znajduje si? Wsyspa Owcza z polem biwakowym i promowym po??czeniem z brzegiem jeziora, po prawej znajduje si? kolejna wyspa z miejscem do biwakowania, najlepiej p?yn?? przez jezioro kieruj?c si? w kierunku budynków Stanicy Wodnej PTTK Bie?ki
 

 

2dzie?: Jez. Bia?e J. Zyzdrój - Wyspa Mi?o?ci /16 kmkaj10.jpg
18,7km jezioro Gant , kajak nale?y kierowa? w stron? nast?pnego cypla, po?o?onego na przeciwleg?ym brzegu, za którym wida? pozosta?o?ci po starym mo?cie

21,4km wp?ywamy na Ganck? Stug? – p?ynie przez trzciny i pa?ki wodne, nast?pnie wp?ywa w las. Nast?pnie trzeba p?yn?? ostro?nie pod zapadaj?cym si? mostem

22,9km Gancka Struga wpada do Babi?ckiej Strugi (mo?liwo?? odbicia w prawo na jezioro Tejsowo-pi?kne miejsce na piknik i k?piel w czasie dobrej pogody)
24,6km wie? Babi?ta, znajduj? si? tutaj sklepy, 2 bary, przystanek PKS, stanica wodna,
przy mo?cie na drodze Mr?gowo-Szczytno trzeba dop?yn?? do lewego brzegu-50metrowa przenoska, nast?pnie nurt staje si? szybki, wp?ywamy na jezioro Zyzdrój Wielki, na lewym brzegu mijamy miejscowo?? Nowy Zyzdrój
32,1km Wyspa Mi?o?ci, wp?ywamy na jezioro Zyzdrój Ma?y (na lewym brzegu pole namiotowe)  


3 dzie?: Zyzdrój - Zgon /22 km
35,8km
nieczynna ?luza, kajaki trzeba przenie?? prawym brzegiem, ok 80m (czasami jest mo?liwo?? wypo?yczenia wózka) nast?pnie p?yniemy Zyzdrojow? Strug?
38,8km Jezioro Spychowskie, wie? Spychowo (bar, apteka, sklepy, przystanek PKS, stacja PKP, o?rodek zdrowia) nale?y uwa?a? przep?ywaj?c pod mostem na trasie Mr?gowo-Rozogi nale?y zachowa? szczególn? ostro?no?? ze wzgl?du na nurt który przy?piesza.
42,9km przesmyk do Jeziora Kierwik, po obu stronach znajduj? si? gospodarstwa i prywatne miejsca do biwakowania

43,5km most drogowy a po lewej du?e pole namiotowe, wp?ywamy na jezioro Uplik po lewej stronie, w ?rodkowej cz??ci jeziora znajduje si? rezerwat ornitologiczny „Czaplisko-?awny Lasek”, nale?y zachowa? cisz?
46,1km most na drodze Ruciane-Babi?ta (parking i ma?? gastronomia) w oddali wie? Zgon, wp?ywamy na jezioro Mokre

 

4 dzie?: Zgon - Mokre /12 kmkaj12.jpg
54,4km zastawka oddzielaj?ca jez. Mokre od jez. Kruty?skiego, 15 metrowa przenoska, nale?y uwa?a? na s?abo widoczne pozosta?o?ci drewnianych pali na dnie, wokó? jeziora wytyczono rezerwat krajobrazowo-le?ny „Krutynia”
59,km stanica wodna i wie? Kruty? „stolica turystyki kajakowo-weekendowej”, znajduj? si? tu liczne sklepy, pensjonaty, poczta przystanek autobusowy, wypo?yczalnie sprz?tu wodnego, warto obejrze? ryneczek na ?rodku wsi.
61,6km  tama m?y?ska, z prawego brzegu trzeba przenie?? 150m kajaki (za niewielk? op?at? mo?na skorzysta? z wózka)
64,7km wie? Rosocha z polami namiotowym, barem
68km p?yn?c w prawo przesmyk i wp?yni?cie na jez. Du? (opcjonalne)
68,6km
most przy wsi Wojnowo, nale?y uwa?a? na konary drzew powalonych do wody

71,1 wie? Ukta – powsta?? w XVIIIw. Wie? letniskowa, z du?? ilo?ci? miejsc noclegowych, sklepami, stanic? wodn?, poczt?, aptek?, o?rodkiem zdrowia, przystankiem PKS 

5 dzie?: Mokre - Ukta /24 km
72,1km
stanica wodna PTTK, rezerwat krajobrazowo-le?ny „Krutynia Dolna”
78,9km stanica wodna, miejscowo?? Nowy Most
82km wp?yw na jezioro Gardy?skie, przep?yw na jezioro Malinówko
84,2km miejsce biwakowe, przesmyk na jezioro Jerzewko.
Mo?na przed?u?y? sp?yw o kolejne 4-5 dni doje?d?aj?c do Pisza i stamt?d p?yn?c rzek? Pis?.

B?d? mieli Pa?stwo okazj? przep?yn?? przez najpi?kniejsze jeziora Warmii i Mazur. Do Sorkwit mo?na dojecha? autobusem PKS lub poci?giem z Olsztyna (ok.50 km). Stanica wodna znajduje si? oko?o 400 m od przystanku. Zmotoryzowani mog? zastawi? auta na parkingu strze?onym przy stanicy wodnej.

 

Na sp?yni?cie ca?ego szlaku warto przeznaczy? 7-8 dni.

1 dzie?: Sorkwity- J. Bia?e- Wyspa Owcza /15 km
2 dzie?: J. Bia?e - J. Zyzdrój - Wyspa Mi?o?ci /16 km
3 dzie?: Zyzdrój - Zgon /14 km
4 dzie?: Zgon - Mokre /12 km
5 dzie?: Mokre - Ukta /24 km
6 dzie?: Ukta - Be?dany /16 km
7 dzie?: Be?dany - Ruciane Nida /14 km

 

krutynia_ogólny.jpg

 


krutynia1.jpg
krutynia2.jpg
krutynia3.jpg
 krutynia4.jpg  krutynia5.jpg  krutynia6.jpg
 krutynia7.jpg  krutynia8.JPG  krutynia9.jpg

Komentarze

-

Rezerwacje >>>

Szybka wst?pna rezerwacja kajaków i kanu dzi?ki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ ju? teraz >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kajakiem po Piławie i Gwdzie

kajaki004.jpg

 Je?li szukasz sp?ywu kajakowego na kilka dni w otulinie lasów - zapraszamy

pytania i rezerwacje -pilawa@kajaki.pl 

Sp?ywy kajakowe - Krutynia

Jednodniowe - polecamy

Kruty? - Ukta - 3/4 h p?yni?cia

Kruty? - Rosocha - 2/3 h p?yni?cia

Kruty? - M?yn - 1 h p?yni?cia

Kruty? - Nowy Most - 6 h p?yni?cia

 

     REWELACYJNE CENY od 50z?/osoba

         zamów teraz  - info@kajaki.pl

Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2023 © www.kajaki.pl