Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

Sp?yw indywidualny Ko?n? i ?yn?

wda1.jpgDzie? 1: ?ajs - Pajtu?ski M?yn, 15 km
Wie? ?ajs. To tutaj przebiega?a granica mi?dzy historyczn? Warmi? a Mazurami, wie? jest po?o?ona pomi?dzy dwoma jeziorami ?ajskim i Ko?no. Jez. Ko?no, najwi?ksze w gminie Purda, jest rezerwatem przyrody chroni?cym naturalny krajobraz jeziora otoczonego lasami. Wodowanie kajaków na pla?y nale??cej do pensjonatu Adler, który dysponuje te? polem namiotowym. Nale?y trzyma? si? lewego brzegu jeziora pod??aj?c w kierunku pó?nocno - wschodnim. Na pó?nocnym kra?cu jeziora w przew??eniu nale?y zbli?y? si? do prawego brzegu w celu wp?yni?cia na rzek? Ko?na.
7 km wyp?yw rzeki Ko?na z jezioro Ko?no. Rzeka kr?ci si? i wije przez tereny le?ne. Sp?ywaj?c mijamy most drogowy oraz kilka mostków, po których biegn? le?ne dukty.
9 km Purdka. Sp?ywaj?c za wiaduktem kolejowym po lewej stronie znajduje si? du?a ?ajka otoczona lasem. Dobre miejsce aby odpocz?? po pierwszych trudach wios?owania. Rzeka poma?u wyp?ywa z lasów i wiedzie przez ??ki i pastwiska silnie meandruj?c

13 km most drogowy, a ok 0,5km na wschód od niego wie? Purda. Mo?liwo?? przybicia do brzegu 0,5km przed mostem. We wsi znajduj? si? sklepy i siedziba w?adz gminy, stoi równie? zabytkowy ko?ció? gotycki z XIV w. przebudowany w pó?niejszych latach. W ko?ciele mo?na obejrze? ciekawy o?tarz ?w. Huberta, patrona my?liwych, z bogata kolekcj? trofeów.
15 km Ró?any Dwór w Pajtu?skim M?ynie. Znajduj? si? tu pensjonat i pole biwakowe nad Ko?n? le??ce na lewym brzegu rzeki, gastronomia. W kompleksie pensjonatu znajduje si? niewielka stadnina koni i zabytkowy m?yn z ko?ca XVIII w. Obecnie mie?ci si? tu elektrownia wodna. Przy m?ynie figura ?w. Jana Nepomucena, bardzo tutaj popularnego warmi?skiego ?wi?tego, patrona rzek i ludzi ?yj?cych z wody.

Dzie? 2: Pajtu?ski M?yn – Silice, 7 km
16 km
Przenoska przez tam? m?y?sk? na prawym brzegu rzeki. Rzeka nadal biegnie w?ród lasów.
17 km 
Patryki, przebudowany m?yn wodny z pochodz?cym z oko?o 1880 roku podsi?biernym ko?em nap?dowym (prawdopodobnie jedynym tak du?ym istniej?cym na Warmii i Mazurach) oraz kolejna przenoska praw? stron? rzeki - https://www.facebook.com/#!/pages/M%C5%82yn-Patryki/223016774421562

19 km Patryki-rybaczówka. Rzeka Ko?na wp?ywa na rozleg?e rozlewisko stawów rybnych i tu ko?czy swój bieg. Dalsza cz??? szlaku wiedzie stworzonymi przez cz?owieka kana?ami El?biety i Kiermas, w które skierowano wody rzeki Ko?ny. Przenosimy kajak przez ok 200m na kana? Kiermas, który prowadzi nas przez trzcinowiska ukazuj?c wod?, niebo i szuwary.

22 km Kana? Wiktorii, który wp?ywa do rzeki Kiermas z lewej strony i prowadzi do Jez. Silickiego
23 km akwedukt w Silicach. Rzadki zabytek hydrotechniczny, b?d?cy wodnym skrzy?owaniem dwóch kana?ów, gór? biegnie Kana? El?biety, do?em prowadzi Kana? Wiktorii. Po wp?yni?ciu na Jez. Silickie niewielki akwen o powierzchni 50 ha, nale?y kierowa? si? do prawego brzegu.
24 km Gospodarstwo agroturystyczne Tadeusza Ili?skiego, w którym mo?na przenocwa? oraz skorzysta? z atrakcji gospodarstwa.

Dzie? 3: Silice – Barczewo, 14 kmwda3.jpg
25 km Po powrocie Kana?em Wiktorii do Kana?u Kiermas nale?y skr?ci? w lewo.
28 km Jez. Bogda?skie maj?ce powierzchni? 23,5 ha, na lewym brzegu jeziora wie? Bogdany, w której znajduj? si? pola namiotowe, pensjonaty i gastronomia. Most, a zanim wyp?yw rzeki Kiermas z jeziora.
29 km mijamy Jezioro Uml?g. To p?ytkie jezioro ma ?redni? g??boko?? 1,9 metra i maksymaln? dochodz?c? do 5 metrów.
32 km miejscowo?? Krupoliny znajduje si? tu most drogowy a za nim wyp?yw z jeziora, kolejny krótki odcinek rzeki szeroko rozlanej w?ród trzcinowisk.
33 km Jez. Kiermas przep?ywaj?c nale?y trzyma? si? lewego brzegu.
35 km W 2/3 d?ugo?ci jeziora, na lewym brzegu uj?cie rzeki Kiermas, któr? dop?ywa si? do Barczewa.

38 km  Barczewo Miasto na Warmii nad rzek? Pis?, prawa miejskie uzyska?o w 1364 r. W mie?cie mo?emy znale?? kilka interesuj?cych zabytków takich jak: gotycki ko?ció? parafialny p.w. ?w. Anny z XIV w., gotycki klasztorny ko?ció? ?w. Andrzeja (wewn?trz renesansowy nagrobek biskupa warmi?skiego, kard. Andrzeja Batorego), na rynku ratusz z XIX w. W Barczewie urodzi? si? Feliks Nowowiejski, kompozytor, twórca m.in. pie?ni „Rota". W by?ej synagodze mie?ci si? przysta? kajakowa, a na terenie remizy stra?ackiej zlokalizowane jest miejsce biwakowania. Po wp?yni?ciu do miasta nale?y dop?yn?? do mostu drogowego i przybi? si? do lewego brzegu.

Dzie? 4: Barczewo – Wad?g, 14 km
38 km
rzeka Kiermas uchodzi do Pisy Warmi?skiej Za mostem drogowym rzeka zaczyna meandrowa? i mijamy na przemian pola i lasy. Po drodze wida? wysoki trzyprz?s?owy ceglano-kamienny most kolejowy, a po kilku kilometrach nast?pny most, tym razem drogowy. Za ostatnim mostem dop?ywamy do jeziora Wad?g.
46 km wp?ywamy na  jezioro Wad?g. Nale?y na nim uwa?a? w?a?ciwie przy ka?dym kierunku wiatru. Nale?y trzyma? si? lewego brzegu, a? do momentu, gdy po prawej stronie minie si? pola i pierwsze zabudowania wsi Myki. W tym miejscu nale?y przep?yn?? na prawy brzeg jeziora i wp?yn?? na rzek? Wad?g.
52 km wie? Myki oraz pocz?tek rzeki Wad?g Nurt jest spokojny, rzeka szeroka o du?ej g??boko?ci. Po pokonaniu kilku meandrów wida? most drogowy i prosty odcinek rzeki.

52 km Wad?g „Trzcinowa Dolina"- mo?liwo?? noclegu.

Dzie? 5: Wad?g - Dywity ll, 14 km
53 km 
Wad?g. Elektrownia wodna przenoska kajaka prawym brzegiem stwarzaj?ca problemy ze wzgl?du na betonowe wzmocnienia brzegów.
54 km Kie?liny, znajduje si? tu kolejna elektrownia wodna. Kajak nale?y przenie?? równie? praw? stron?. Nurt rzeki jest tu do?? szybki, dno kamieniste a niektóre z kamieni wystaj? nad poziom wody. Most drogowy. Za mostem zaczyna si? rozlewisko, zbli?amy si? do elektrowni wodnej u zbiegu Wad?ga i ?yny.
59 km Uj?cie rzeki Wad?g do ?yny, nale?y si? kierowa? do lewego brzegu, gdzie czeka nas ?atwa i szybka przenoska przez tam? elektrowni. Wodowanie kajaków za elektrowni?, nurt rzeki ?yny spokojny z czasem zupe?nie zanika.

64 km miejscowo??  Dywity. Cypel w szerokim zakolu ?yny po?o?ony jest camping.Przybijanie do prawego niskiego brzegu na ko?cu cypla.

 

wda14.jpg

 

Dzie? 6: Dywity – K?ódka, 16 km
65 km
Br?swa?d i kolejna elektrownia wodna, nale?y tam przenie?? kajaki lewa stron?, która jest ?atwa, ale do?? d?uga. Sztuczny bieg rzeki ?yny prowadzi przez jez. Kesing i Mos?g.
67 km wyj?cie z jeziora Mos?g, most na szosie Barkweda - Br?swa?d przy wy?szym stanie wody zmusza do kolejnej przenoski lecz dalszy bieg rzeki nie sprawia wi?kszych trudno?ci.

79 km miejscowo?? K?ódka jest to niedu?a wie? po?o?ona na prawym brzegu ?yny. Jest mo?liwo?? noclegu we wsi, zaraz za mostem po prawej stronie, niestety brak sklepu i innych us?ug.

Dzie? 7: K?ódka - Dobre Miasto, 14 km
79 km
ostatni odcinek trasy, wolny od przenosek i innych utrudnie?. Rzeka silnie tutaj meandruje w?ród pól i przybrze?nych zaro?li Jedynymi przeszkodami jakie mo?na natrafi? na trasie sp?ywu to drzewa zwalone do rzeki przez bobry. Do Dobrego Miasta rzeka jest spokojna a nurt umiarkowany.
93 km miejscowo?? Dobre Miasto. Koniec sp?ywu po dop?yni?ciu do kolegiaty.

 

Film z Ko?ny

 

http://www.youtube.com/watch?v=_Gdju4euS44&list=UUgZM14WmuZmpdjnhgOInZCg&index=1&feature=plcp

 

obiekty :

 http://lesne-wrota.pl/   

 http://www.hotelik.cso.pl/kontakt.html 

 http://www.pajtunskimlyn.pl/

http://warminskawinnica.pl/ 

 

  

Komentarze

-

Rezerwacje >>>

Szybka wst?pna rezerwacja kajaków i kanu dzi?ki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ ju? teraz >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kajakiem po Piławie i Gwdzie

kajaki004.jpg

 Je?li szukasz sp?ywu kajakowego na kilka dni w otulinie lasów - zapraszamy

pytania i rezerwacje -pilawa@kajaki.pl 

Kajak 3 Osobowy - FAMILY

 

 

Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2024 © www.kajaki.pl