Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

Sp?ywy indywidualne Draw?

Drawa Sp?ywy Draw? polecamy do?wiadczonym kajakarzom.

Rezerwacje i pytania : drawa@kajaki.pl

 

Szlak Drawy nale?y do najciekawszych w Polsce. Rzeka zbiera czyste wody z Pojezierza i Równiny Drawskiej. Nazwa rzeki prawdopodobnie pochodzi od rdzenia „dreu”, co w dawnych j?zykach indoeuropejskich oznacza?o „biec”, „spieszy? si?”, i dobrze oddaje charakter tego prawego dop?ywu Noteci. D?ugo?? Drawy w granicach Parku wynosi 41 km. Rzeka na terenie parku tworzy prze?omowy odcinek, wcinaj?c si? g??boko w pod?o?e sandrowej Równiny Drawskiej. W?skiej na 150-200 m dolinie towarzysz? wysokie do 30 m zbocza, miejscami o charakterze piaszczystych urwisk, poro?ni?te wysokopiennym lasem mieszanym lub sosnowym. Na 700 gatunków ro?lin wyst?puj?cych w parku, 50 podlega ochronie ca?kowitej lub cz??ciowej. Odpowiednie warunki do ?ycia znalaz?y tutaj borsuki i jenoty. Wody obfituj?ce w ryby gwarantuj? wy?ywienie rybo?owom, kormoranom i bielikom.

 

Drawa przez Drawie?ski Park Narodowy dost?pna jest dla kajakarzy w okresie od 1 lipca do 15 marca.

 

Pami?tajmy, ?e biwakowanie na terenie Drawie?skiego Parku Narodowego (odcinek DRAWNO - STARE OSIECZNO) dozwolone jest tylko na oznakowanych polach namiotowych, obowi?zuj? równie? karty wst?pu do Parku!


CENNIK : 
https://dpn.pl/oplaty-turystyczne

WA?NE! Bilety wst?pu mo?na naby? tak?e online : https://dpn.eparki.pl/

 

 

 

Zarezerwuj kajaki na DRAW? tutaj >>>

Sp?yw 2-3 dniowy

Przygod? z Draw? mo?na rozpocz?? ju? od Czaplinka, np:kaj8.jpg
1 dzie?: Czaplinek- Rzepowo /14km
2 dzie?: Rzepowo - Rz??nica /15km
3 dzie?: Rz??nica - Drawsko Pomorskie /14km
Do Czaplinka mog? Pa?stwo dojecha? autbusem PKS z Drawska Pomorskiego (oko?o 30km). Je?li podró?uj? Pa?stwo samochodem, mo?na go bezpiecznie pozostawi? na parkingu przy zaprzyja?nionym z nami gospodarstwie p. Gajdasika w pobliskiej miejscowo?ci ?ubowo. Stamt?d nasz kierowca, razem z kajakami zabierze minimum kierowców do miejsca wodowania

Drawa Na krótki sp?yw proponujemy równie? odcinek:
1 dzie?: Prostynia - Ro?cin / 6km.
2 dzie?: Ro?cin - Drawno (Stanica Wodna, pocz?tek DPN) /10 km.
3 dzie?: Drawno - Baranimie /11 km
Do miejscowo?ci Prostynia mog? Pa?stwo dojecha? autobusem PKS ze Stargardu Szczeci?skiego (ok. 35km).


Je?li podró?uj? Pa?stwo samochodem, lepiej zdecydowa? si? na inny wariant trasy:
1 dzie?: Drawno - Baranimie /11 km
2 dzie?: Barnimie - Bogdanka /10 km
3 dzie?: Bogdanka - Pstr?g /15 km
W Drawnie mo?na zostawi? samochód na parkingu przy Stanicy Wodnej. Na zako?czenie sp?ywu minimum kierowców dowieziemy do pozostawionych aut.

Sp?yw 5-dniowy

Drawno – Braminie, 11 km

            Wyp?ywaj?c z Drawna przep?ywamy przez jezioro Adamowo. Po wyp?ywie z jeziora [w po?owie jego wschodniego brzegu] rzeka przemierza ciemnie bory Drawie?skiego Parku Narodowego, pogr??aj?c si? w coraz g??bszym nurcie. Pod mostem drogowym w Drawniku nale?y uwa?a? na uskok i silne bystrze. Po pokonaniu progu nale?y p?yn?? ?rodkiem nurtu, by unikn?? nadziania si? na kamienie, zalegaj?ce obrze?a koryta na odcinku 2 km. Nurt tutaj jest bardzo szybki, na przew??eniach rw?cy, miejscami Drawa nabiera górskiego charakteru. Dodatkowe trudno?ci sprawiaj? g?azy narzutowe oraz pnie drzew tarasuj?ce koryto. Po pokonaniu owych 2 km rzeka si? uspokaja i a? do Barnimia przeprawa nie sprawia trudno?ci. Pod betonowym mostem w Branimiu znajduje si? spory, naje?ony kamieniami uskok. Za miejscowo?ci? rozpoczyna si? prze?omowy fragment rzeki. Ten najpi?kniejszy i najbardziej pierwotny górski odcinek, pe?en le?nych prze?omów, jest zarazem najtrudniejszym fragmentem na ca?ym szlaku. Szybki nurt na przew??eniach staje si? wr?cz rw?cy, a zalegaj?ce w korycie g?azy stanowi? dodatkowe utrudnienie. Kilka zwalonych drzew zmusza do przenoszenia kajaków brzegiem. Drawa przemyka w zielonym ?ywym tunelu z po??czonych konarów drzew. Za zakr?tem, przy prawym brzegu pojawia si? pomost. Znajduje si? tutaj pi?knie po?o?one na wysokiej skarpie pole biwakowe Bernimie, gdzie ko?czy si? pierwszy etap sp?ywu.drawa4.jpg

 

Barnimie- Bogdanka, 10 km

            Ci??ki odcinek tarasy. Za polem biwakowym rzeka mija rezerwat „Drawski Matecznik”, w którym rosn? bukowe lasy po obu stronach rzeki. Dobrze czuj? si? tu borsuki, jenoty i niezwykle rzadki w?? gniewosz. Kajakarze zapami?tuj? z tego odcinka spotkania z wydr? (symbolem DPN), pi?makiem czy bobrem. W nurcie wida? zgrupo-wanie ma?ych g?azów narzutowych. Koryto ulega zw??eniu, pr?d przyspiesza. Mocno meandruj?ca rzeka dociera do drewnianej k?adki [w po?owie odcinka] ??cz?cej wsie Konotop i Zatom. Nast?pnie Drawa przecina niewielkie pasmo ??k i po oko?o 3 km z lewej rzeka osi?ga rezerwat „Tragankowe Urwisko”, za którym do Drawy wp?ywa niewielka rzeczka S?opica [z lewej]. Po kilku zakr?tach rzeka przep?ywa pod mostem drogowym Zatom – Drawno i docieka do pi?knego le?nego biwaku Bogdanka, który zlokalizowany jest w wid?ach Drawy i jej dop?ywu Korytnicy. Nieopodal, w odleg?ym o 150 m budynku, mie?ci?a si? Stacja Terenowa Lubuskiego Klubu Przyrodników, muzeum przyrodnicze i schronisko turystyczne. Przej?ty przez park budynek od kilku lat czeka na remont, a ekspozycja muzealna z Bogdanki zosta?a przeniesiona do siedziby DPN w Drawnie.

 

Bogdanka- Pstr?g 15 km

drawa5.jpg            Ten odcinek nie jest tak uci??liwy, jak dwa poprzednie, chocia? nie brakuje zwalonych pni utrudniaj?cych przepraw?. Rzeka wije si? ostrymi meandrami pomi?dzy wysokimi zalesionymi skarpami, podmywaj?c piaszczyste urwiska. Po obu stronach rzeki wida? bory sosnowe, a na stromych z?baczach buki. Ten odcinek upodoba?y sobie g?go?y, jedyne kaczki, które sk?adaj? jaja w gniazdach zbudowanych na drzewach. Niebawem z nurtu wy?ania si? g?az narzutowy, zwany „Wydrzym G?azem” o obwodzie 14,2 m. Oznacza on blisko?? rezerwatu „Zawilcowe Lasy” oraz pola biwakowego w Sitnicy na lewym brzegu rzeki. Dalej trasa staje si? ?atwiejsza – rzeka p?ynie przez ?ródle?ne ??ki, przedziera si? mi?dzy zaro?lami wierzbowymi. Z prawej mija obj?te ochron? uroczysko „??gi nad Draw?”. Nast?pnie przep?ywa pod mostem drogowym w Moczelach, przy którym z prawej strony do Drawy sp?ywa niewielka struga. Na lewym brzegu ukazuj? si? dwa rezerwaty: „Poziomkowy Las” oraz „Brzezina”. Kilkaset metrów za nimi po prawej stronie znajduje si? pole biwakowe Pstr?g.

 

Pstr?g - Stare Osieczno 11 km

            Za polem biwakowym pr?d wyra?nie s?abnie, a rzeka mija rezerwat „?ródliskowy Gr?d” – poro?ni?te buczyn? zbocze uroczyska. Po obu stronach pojawiaj? si? liczne wysi?ki, ?ródliska, pojawia si? wi?cej pól. Drawa leniwie p?ynie i osi?ga drewniany most w ?ele?nicy i po oko?o 700 m osi?ga G?usko – du?? osad? otoczon? lasami, gdzie znajduje si? siedziba nadle?nictwa. W centrum wsi stoi pa?ac z pocz?tku XX w. Za mostem zaczyna si? rozlewisko i pojawiaj? si? zabudowania zapory oraz elektrowni wodnej. Nale?y dobi? z prawej strony do pomostu i przenie?? kajaki oko?o 100 m za ogrodzeniem elektrowni. Powsta?a w 1899 r. elektrownia Kamienna jest zabytkiem techniki wysokiej rangi. W hali maszyn pracuje zabytkowa suwnica z 1909 r. o nap?dzie r?cznym. Elektrowni? mo?na zwiedza? po uzgodnieniu z obs?ug? [tel: 95 761 10 96]. Po obiekcie oprowadza przewodnik z punktu informacyjnego DPN w G?usku [tel: 95 761 38 20]. Za elektrowni? wartki nurt osi?ga most na trasie G?usko – Stare Osieczno w nieistniej?cej osadzie Podszkle, gdzie w XIX w. istnia?a huta szk?a. Istnia? tu równie? port flisacki, w którym umacniano tratwy po pokonaniu pochylni na zaporze w Kamiennej, gdzie przed wojn? dociera?y niewielkie barki. Pozosta?o?ci? po porcie jest odga??ziaj?cy si? od rzeki zarastaj?cy kana?. Dalej szybkim nurtem Drawa mija pole biwakowe Kamienna, za którym rzeka meandruje w?ród ??k i lasów, napotykaj?c liczne piaszczyste urwiska. Oddala si? od starej puszczy i mija z prawej ruiny du?ego bunkra oraz osad? le?n? Postniki, gdzie przebiega granica Drawie?skiego Parku Narodowego. Dolina staje si? szeroka, rzeka p?ynie przez ??ki i pola, i wp?ywa do miejscowo?ci Stare Osieczno.

 

Stare Osieczno- Przeborowo, 16 kmdrawa1.png

            Od Starego Osieczna rzeka p?ynie szeroko, a przeszkody z drzew zdarzaj? si? sporadycznie. Z prawej mija le?niczówk? Kotlina, obok której przygotowano dogodne miejsce do biwakowania, w pobli?u stoj? ruiny du?ego schronu. W latach 30. XX w. w?a?nie w tej okolicy wybudowano silny w?ze? obronny Wa?u Pomorskiego i by? to jeden z najmocniej ufortyfikowanych odcinków. Prze kolejne kilometry rzeka silnie meandruje w?ród licznych starorzeczy. Z prawej strony do Drawy wpada jej dop?yw – Mierz?cka Struga [Mierz?cinka], a troch? dalej wp?ywa z lewej strumie? Szczuczna. P?yn?c dalej rzeka osi?ga le?n? osad? Hutnik, która powsta?a w miejscu dawnej huty szk?a. Nast?pnie z lewej mijamy le?niczówk? D?bina i kolejno le?n? osad? Zwierzyniec. Etap ko?czymy w Przeborowie, z prawej strony przy polu biwakowym, gdzie mo?na rozpali? ognisko [po uzgodnieniu z miejscowymi stra?akami]. W tej miejscowo?ci warto zobaczy? ciekawy ryglowy ko?ció? z 1715 w. z wolnostoj?c? dzwonnic?.

 

 

Sp?yw 8-9 dniowyDrawa

Proponowana trasa to:
1 dzie?: Prostynia - Ro?cin / 6km.
2 dzie?: Ro?cin - Drawno (Stanica Wodna, pocz?tek DPN) /10 km.
3 dzie?: Drawno - Baranimie /11 km
4 dzie?: Barnimie - Bogdanka /10 km
5 dzie?: Bogdanka - Pstr?g /15 km
6 dzie?: Pstr?g - Stare Osieczno (koniec DPN) /11 km
7 dzie?: Stare Osieczno - Przeborowo /16 km
8 dzie?: Przeborowo - Krzy? /10 km

NOCLEGI

Informacja o kwaterach agroturystycznych nad rzek? i jeziorami udzielaj?: Przedsi?biorstwo Us?ug Turystycznych Drabim w Starym Drawsku (tel. 94 375 8820), Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Drawskiego w Czaplinku (Rynek 1, tel. 94 375 52 37) oraz Urz?d Gminy w Drawnie (ul. Ko?cielna 3, tel. 95 768 20 31)

Pola namiotowe:
- Stare Drawsko, na po?udnie od ruin
- Czaplinek, dwa: ul. Drahimska 79; ul. Pi?ciu Pomostów 1a
- Piaseczno, na zachodnim brzegu jeziora Drawsko, w OW Wajk
- Z?ocieniec, ma?e pole przy stanicy
- Rz??nia, na lewym brzegu
- Dalewo, na prawym brzegu
- Drawsko Pomorskie, przy stanicy
- Gudowo, dwa: wielki kemping w OW Relax i mniejsze pole przy wschodnim kra?cu wioski
- Jezioro Lubie, le?ne pole na pó?nocnym pó?wyspie
- Karwice, przy pa?acu
- Lubiszewo, dwa: przy OW Lubie i Zatonie
- Ro?cin, za osad? na lewym brzegu
- Drawno, przy stanicy PTTK nad Jeziorem Adamowo
- DPN: Barnimie, Bogdanka, Sitnica, Pstr?g (6km od Sitnicy na prawym brzegu) i za elektrowni? Kamienna; w innych miejscach na terenie parku biwakowanie jest niedozwolone
- Stare Osieczno, na lewym brzegu przed mostem

Czaplinek

Baza noclegowa jest rozbudowana, ale przewa?aj? najcz??ciej poszukiwane przez kajakarzy tanie o?rodki nad jeziorem, w których mo?na przenocowa? ju? za 18z?
- Elektor, Rynek 4, tel 94 375 50 86, reprezentacyjny hotel, pokoje z wygodami, restauracja, drink-bar, solarium, sauna
- Camping u Jacka, ul. Pi?ciu Pomostów 1a, 94 375 45 55, 22 ?ó?ka w parterowym pawilonie i domkach kempingowych, pole namiotowe, bar i kawiarenka
- Stanica MOSW, Nadbrze?e Drawskie, tel. 94 375 55 76
- OW Drawutr, tel. 94 375 54 54
- OW Omega, tel. 94 375 56 59
- OW Kusy Dwór, tel. 94 375 56 91 (hotelowiec, domki, jad?odajnia, bar, jazda konna)
- Zodiak, tel. 94 375 52 39

Drawno

- M?odzie?owy O?rodek Zdrowego ?ycia Zatonie, 3km na wschód od wioski, tel. 94 363 13 44, ca?oroczny, pokoje 2-.3- i 4-os. Z ?azienkami, domki 5cio os., pole namiotowe  

Atrakcje na trasie:

- Drawski Park Krajobrazowy
- Drawie?ski Park Narodowy
- Puszcza Drawskavista2.gif
- rezerwaty "Drawski Matecznik", "Tragankowe Urwisko"
- elektrownia wodna Kamienna
- zaspó? m?y?ski z XIX w. (spichlerz, m?yn, stare ?arna) w G??boczku
- ruiny zamku joanitów z ok. 1360 r. w Starym Drawsku
- ruiny zamku z XIII/XIV w. w Z?ocie?cu
- fragment murów zamku z XIV w. na Górze Zamkowej w Drawnie
- rokokowy pa?ac we wsi Drawsko
- zespó? pa?acowo - parkowy z XIX w. w Dalewie
- 8-hektarowy park obfituj?cy w okazy starych drzew w Suliszewiekanu-min.jpg
- neogotycki ko?ció? w Rzepowie
- pozosta?o?ci Twierdzy Zakonnej nad jeziorem Krosino (obecnie niedost?pny dla turystów wojskowy obiekt szkoleniowy)
- poligon wojskowy - ca?kowity zakaz wst?pu - mo?liwy jednie po uzyskaniu pozwolenia tel.094/367 40 00

Mo?liwy transport kajaków przed odcinek poligonu - pocz?tek poligonu- droga Drawsko Pomorskie - Kalisz Pomorski - znajduje si? tu Bar oraz parking strze?ony (tu mo?na zorganizowa? transport) - 200m poni?ej 2 pola namiotowe "Kominek" i "Wiry"

 

Mapa szlaku - kliknij aby powi?kszy?

drawa_ogolna1.jpg

 

drawa1.png
drawa2.jpg
drawa3.png
 drawa4.jpg  drawa5.jpg  drawa6.jpg
 drawa7.jpg  drawa8.jpg  drawa10.jpg

Komentarze

Drawa2011.07.29
    pseudo:  Kasia
    mail: -
    treśćGoraco polecam splyw Drawa. Poczatek w
Drawnie, 15 minutek jeziorem Grazyna a potem kilka godzin w towarzystwie
przepieknego Parku Krajobrazowego (szczegoly dla tych, ktorym okolica
nieznana). Zdecydowanie odradzam trase osobom, ktore z kajakami nie mialy
wczesniej nic wspolnego. Mozna przezyc szok. Zwlaszcza gdy pogoda nie dopisze, za to dopisza dzikie tlumy amatorow wysokiego poziomu adrenaliny.
Do redakcji strony2009.08.02
    pseudo:  Tutejszy
    mail: piotr.tarnawski@interia.eu
    data spływu:  2.08.2009
    treśćBy?em dzi? na odcinku Drawno-Bogdanka, niezapomniane emocje:) Ale na waszej stronie pojawi? si? powa?ny b??d: Stargard a nie Starogard (Starogard le?y w Pomorskiem), A Stargard le?y w Zachodniopomorskiem, przy okazji to trzecie co do wielko?ci miasto w wojewdztwie i wielu sp?ywowiczw jest te? z tego miasta. Potraktujcie nasze miasto i nas bardziej powa?niej.

Rezerwacje >>>

Szybka wst?pna rezerwacja kajaków i kanu dzi?ki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ ju? teraz >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kajakiem po Piławie i Gwdzie

kajaki004.jpg

 Je?li szukasz sp?ywu kajakowego na kilka dni w otulinie lasów - zapraszamy

pytania i rezerwacje -pilawa@kajaki.pl 

Polecamy wodoodporne i BARDZO WYTRZYMA?E pojemniki na telefon, dokumenty, pieni?dze itp

 opakowanie1b.jpg

REWELACYJNA CENA - 19 z?

         zamów teraz  - info@kajaki.pl

                     tel - 695 676 090
Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2023 © www.kajaki.pl