Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

Sp?yw indywidualny:Jezioro Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g

        0,0 Kajaki wodujemy w miejscowo?ci Dadaj, po?o?onej na wschód od Ramsowa. Pierwszy etap spisa_rzeka.jpgp?ywu biegnie przez malownicze jez. Dadaj (pow. 9,75 km², g?. maks. 40 m). Jest ono jednym z najwi?kszych jezior na Pojezierzu Olszty?skim, wyró?nia si? ponadto bardzo rozwini?t? lini? brzegow?. Na jeziorze trzymamy si? prawego brzegu, mijamy pó?wysep, za którym zmieniamy kurs na po?udniowy. P?yn?c dalej wzd?u? prawego brzegu mijamy kolejno trzy niewielkie wyspy.
       Szukaj?cy wyzwa? mog? rozpocz?? sp?yw w Biskupcu i p?yn?c rzek? Dymer -poprzez jezioro Kraksy dop?yn?c do j.Dadaj
       Mo?liwo?? noclegu w pensjonacie "S?oneczny Stok" - dojazd od Biskupca na Ruk?awki  lub w hotelu "Star Dadaj" - dojazd od drogi Olsztyn - Mr?gowo
       7,0 Kieruj?c si? na najw??szy punkt jeziora odnajdujemy wyp?yw rzeki Dadaj. Nurt rzeki leniwy p?yniemy w?ród wysokich trzcin.
8,5
Po mini?ciu dwóch mostów wp?ywamy do lasu. Rzeka znacznie p?ytsza, nurt przyspiesza. Miejscami dno kamieniste, tworz?ce mielizny.
pisa2a.jpg
       10,5 Klimkowo, elektrownia w starym m?ynie, przed któr? tworzy si? rozlewisko. ! Oko?o 100 metrowa przenoska praw? stron?. Po nieca?ym kilometrze próg na rzece, konieczna nied?uga przenoska kajaka. Dalej most, w prawo droga dochodzi do wsi Tumiany.

12,0 Wp?ywamy na jez. Tumia?skie (pow. 1,17 km², g?. maks. 17 m). Kierujemy si? wzd?u? prawego brzegu, aby w?ród trzcin odnale?? kana? prowadz?cy do kolejnego jeziora.
        Mo?liwo?? noclegu na Campingu Tumiany  - pole namiotowe + domki oraz Bar
       13,0 Jez. Pisz (pow. 2,30 km², g?. maks. 25 m), posiada urozmaicon? lini? brzegow? w du?ej cz??ci poro?ni?t? lasem. Po wp?yni?ciu na jezioro kierujemy si? na przeciwleg?y pó?nocny brzeg. Po lewej stronie mijamy wysp?, p?yn?c dalej wzd?u? prawego brzegu w niewielkiej zatoczce odnajdujemy wyp?yw rzeki.

       15,0 Wyp?yw Pisy Warmi?skiej. Pocz?tkowo rzeka meandruje w?ród podmok?ych lasów. Nurt spokojny, miejscami nieznacznie przyspiesza. Dalej las przechodzi w zakrzewienia a nast?pnie w otwarty teren - to znak, ?e zbli?amy si? do Barczewa. 
       Po drodze mo?liwo?? noclegu w o?rodku Zalesie
pisa4a.jpg
       23,0 Barczewo, oko?o 7,5 ty? mieszka?ców prawa miejskie uzyska?o w 1364 r. Nazwa miasta nadana po drugiej wojnie ?wiatowej upami?tnia ksi?dza Walentego Barczewskiego, który walczy? o podtrzymanie polsko?ci Warmii. W Barczewie urodzi? si? w 1877 r. Feliks Nowowiejski, kompozytor i twórca min. melodii „Roty” do s?ów Marii Konopnickiej. Wa?nym elementem historii miasta jest tak?e zak?ad karny, w którym a? do ?mierci w 1986 r. odbywa? wyrok gauleiter i nadprezydent Prus Wschodnich Erich Koch.
W mie?cie l?dowanie przy kamiennych schodach, konieczna oko?o 300 m przenoska do kana?u Kiermas, który wpada do Pisy Warmi?skiej. Nale?y uwa?a? przy wodowaniu kajaku ze wzgl?du na szybki nurt rzeki.
       24,5 Most na drodze Olsztyn – Mr?gowo. Dalej nurt staje si? wolniejszy, miejscami przyspiesza. Kolejno mijamy ró?ne kraiobrazy, pola i ?aki, wysokie brzegi poro?ni?te lasem. Przed uj?ciem rzeki do jeziora znajduje si? oznakowane obozowisko. 
       31,5 Jez. Wad?g (pow. 4,65 km², g?. maks. 35,5 m). Z racji na wielko?? jeziora mo?e si? tworzy? na nim silne zafalowanie. P?yniemy wzd?u? lewego brzegu, a nast?pnie skr?camy w lewo w d?ug? zatok?, na której ko?cu znajduje si? wyp?yw rzeki.
Mo?liwo?? noclegu na Campingu Trzcinowa Dolina  - pole namiotowe
       36,0 Z jeziora uchodzi rzeka Wad?g. Po nieca?ych dwóch kilometrach dop?ywamy do wsi Wad?g. Do miejscowo?ci dochodz? autobusy komunikacji miejskiej Olsztyna, z uwagi na co jest to dobry punkt do zako?czenia sp?ywpisa3a.jpgu. Elektrownia wodna, mo?liwa przenoska prawym brzegiem przez teren elektrowni, uci??liwe wodowanie z wysokiego brzegu. - odcinek z wieloma bystrzami
       40,0 Na prawym brzegu wie? Kie?liny. Kolejna elektrownia wodna przenoska prawym brzegiem. Za elektrowni? rzeka Wad?g przyspiesza swój nurt, po obu stronach brzegi wysokie poro?ni?te lasem. Przeszkody w wodzie w postaci kamieni, jak równie? mo?liwe wiatro?omy. Dalej nurt zwalnia, a nast?pnie ca?kowicie zanika.
45,0
Wp?ywamy na jezioro zaporowe elektrowni ?yna, gdzie Wad?g do??cza swe wody do rzeki ?yny. Do elektrowni dochodzi droga asfaltowa – jest to dobre miejsce do zako?czenia sp?ywu. lub jego kontynuacja do Dywid - tam camping.

 
       Sp?yw 1 dniowy

Barczewo - Olsztyn [ok. 20 km].
Sp?yw proponujemy rozpocz?? w kanale Kiermas
[za przenosk?]. Uwaga na szybki nurt w kanale! Po oko?o 6 km kana? uchodzi do
Pisy Warmi?skiej, która ko?czy bieg w jeziorze Wad?g. Uwaga na wiatr! Nale?y
trzyma? si? lewego brzegu, a? do momentu, gdy po prawej stronie minie si? pola i
pierwsze zabudowania wsi Myki. W tym miejscu nale?y przep?yn?? na prawy brzeg
jeziora i wp?yn?? na rzek? Wad?g. Dop?ywamy do wsi Wad?g, d?uga przenoska lewym
brzegiem i mostem drogowym, wodowanie kajaków na prawym brzegu za mostem. Dwa
kilometry dalej, na prawym brzegu wie? Kie?liny, gdzie przy elektrowni wodnej
jest przenoska [prawym brzegiem]. Pocz?tkowo pr?d wody wartki, za mostem
drogowym Olsztyn - Dobre Miasto zwalnia, a? do zupe?nego zaniku. Po oko?o 4,5 km
rzeka wpada do ?yny.

       Sp?yw 3 dniowy

       1.J.Dadaj - Tumiany( 13km )

       2.Tumiany -Wad?g ( 17 km )

       3.Wad?g - Dywity  ( 21 km )

      Mo?emy kontynuowa? sp?yw ?yn?- proponowane dodatkowe 4 dni

       1. Dywity - K?ódka  (8 km )

       2. K?ódka - Dobre Miasto ( 17km )

       3. Dobre Miasto - Stryjkowo (  21km )

       4. Stryjkowo - Lidzbark Warmi?ski ( 20 km)


ZOBACZ FILM ZE SZLAKU ----  >>> 

A TU KOLEJNY ----- >>>

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

noclegi na trasie Jez. Dadaj: 

http://www.stardadaj.pl/oferta/cennik

http://www.slonecznybrzeg.mazury.pl/

Tumiany - camping-tuminy.pl 

www. bogdany.com.pl/

http://lesne-wrota.pl/ 

 

Na ?ynie

http://www.ranczo24.com/ 

 http://www.lesnewzgorze.pl/ - Dobre Miasto

 

 

pisa1.jpg
 pisa2.jpg pisa3.jpg
 pisa6.JPG  pisa7.JPG  pisa8.JPG
     

 

 

Komentarze

-

Rezerwacje >>>

Szybka wst?pna rezerwacja kajaków i kanu dzi?ki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ ju? teraz >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kajakiem po Piławie i Gwdzie

kajaki004.jpg

 Je?li szukasz sp?ywu kajakowego na kilka dni w otulinie lasów - zapraszamy

pytania i rezerwacje -pilawa@kajaki.pl 

Polecamy wodoodporne i BARDZO WYTRZYMA?E pojemniki na telefon, dokumenty, pieni?dze itp

 opakowanie1b.jpg

REWELACYJNA CENA - 19 z?

         zamów teraz  - info@kajaki.pl

                     tel - 695 676 090
Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2024 © www.kajaki.pl