Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

Sp?yw indywidualny Czarn? Ha?cz?

UWAGA!

Mamy dla Was ?wietn? informacj?! Od tego roku, 2014, wszystkie ?luzy na Kanale Augustowskim s? dost?pne dla kajakarzy! Ju? nie musicie wi?cej obawia? si? przenosek!

 

"Podekscytowani zaczynaj?c? si? wypraw? i zainteresowani wspó?towarzy­szami podró?y, z którymi przyjdzie nam sp?dzi? kilka najbli?szych dni, ru­szamy przez wspania?? Puszcz? Augustowsk? do wsi Rygol, gdzie Czarna Ha?cza zostaje skanalizowana i w??czona w system Kana?u Augustowskiego...
Spinamy kajaki w jedn? tratw? i p?yniemy rytmem rzeki. Takie p?ywanie najbardziej lubi?. Mo?na si? wylegiwa?, prowadzi? sympatyczn? konwersacj? ze wspó?towarzyszami podró?y, ws?ucha? si? w rzek?."

"Wigry, ze wzgl?du na rozmiar wód, zawsze stanowi? wyzwanie. Nam sz?o g?adko do wysoko?ci Cimochowizny. Tu dopad? nas popo?udniowy szkwalik i pokaza? zjawisko nak?adania si? fal – du?ych z g??bi jeziora i mniejszych z zatoki jez. Leszczewek. Na szcz??cie do Starego Folwarku by?o ju? niedaleko.
Czarna Ha?cza to przede wszystkim jagodzianki, ser, ogórki i miód. Biada temu, kto nie zapozna si? przynajmniej z jednym z powy?szych przysmaków. My preferowali?my ser na zmian? z miodem i ogórkami. Poza tym dwa pi?kne puszcza?skie odcinki: krótszy od Wysokiego Mostu i d?u?szy od Dworczyska oraz niezwykle obfita ro?linno?? wodna pomi?dzy nimi."

(teksty pochodz? z magazynu WIOS?O)

CzarnaHancza_1k.jpg
Na krótki sp?yw proponujemy wybra? odcinek:
1 dzie?:
Stary Folwark - Ma?kowa Ruda /14 km
2 dzie?: Ma?kowa Ruda - G??boki Bród /14 km
Do Starego Folwarku dojedziemy autobusem PKS z Suwa?k. Je?li podró?uj? Pa?stwo samochodem mo?na go bezpiecznie zaparkowa? przy Stanicy Wodnej (cena ok. 12 z?/doba). Istnieje równie? mo?liwo?? pozostawienia samochodów w ?arnowie u Pana Roberta Dzieniszewskiego, sk?d zabierzemy kierowców do miejsca rozpocz?cia sp?ywu.

 

CzarnaHancza_6k.jpg

 

CzarnaHancza_3k.jpg

 

Sp?yw 4 dniowy
1 dzie?: Stary Folwark - Ma?kowa Ruda /10 km
2 dzie?: Ma?kowa Ruda - G??boki Bród /14 km
3 dzie?: G??boki Bród - ?o?ki /14 km
4 dzie?: ?o?ki - Mikaszówka /12 km
Za ?luz? w Mikaszówce rozpoczyna si? ju? Kana? Augustowski.

 

Oko?o 6-7 dni warto przeznaczy? na przep?yni?cie Czarnej Ha?czy ??cznie z Kana?em Augustowskim.

1 dzie?:  Stary Folwark- Ma?kowa Ruda / 10km
0,0 km Stary Folwark to wie?  letniskowa, za?o?ona ok 1700r, znajduje si? tu przystanek PKS, sklepy, poczta, stanica wodna PTTK, o?rodek zdrowia i pola namiotowe.
Dobre miejsce do rozpocz?cia sp?ywu je?li kto? nie chce p?yn?? przez jezioro Wigry.
- wp?ywamy na jezioro Postaw
1km  Czerwony Folwark, przep?ywamy pod mostem (trzeba uwa?a? na pozosta?o?ci po starych palach i zastawki na ryby)
- po lewej mijamy  zabudowania wsi Budyniszki , po prawej Miko?ajewa
- znajduj? si? tutaj liczne pola namiotowe na których mo?na si? zatrzyma?
5,4km uj?cie rzeki ?ubrówka (znajduje si? tutaj niewielki teren do rozbicia namiotu,

9,2km dop?ywamy do wsi Ma?kowa Ruda, jest to wie? za?o?ona przez Kamedu?ów, znajduje si? tu przystanek PKS, sklep, poczta i pole biwakowe

 

2 dzie?: Ma?kowa Ruda – G??boki Bród / 14km
- mijamy most drogowy, za którym nurt rzeki przy?piesza
10,5km pole biwakowe na prawym brzegu,
- 100m dalej na lewym brzegu  
- wie? Buda Ruska z polem namiotowym
- nast?pnie mijamy ?ródle?ne pole biwakowe
13,4km - uj?cie  rzeczki Paw?ówki
14,8km Wysoki Most, stanica wodna PTTK, która jednak nie zach?ca do pozostania d?u?ej w tym miejscu
 - po prawej mijamy rezerwat „Studziany las” i pole biwakowe  
19,5km wie? Studziany las z polem biwakowym i ma?ym sklepem spo?ywczym
nast?pnie lepiej p?yn?c prawym brzegiem ze wzgl?du na silniejszy nurt, który wskazuje koryto rzeki
- nad rzek? po?o?ona jest k?adka z której mieszka?cy sprzedaj? jagodzianki, ogórki kiszone i „warzywa wprost z grz?dki”
- na lewym brzegu znajduje si? pole namiotowe z saun?
25,1km Fr?cki (najlepiej zaopatrzy? si? tutaj w prowiant aby nie p?yn?? do Rygola bez zapasów)
Fr?cki to wie? za?o?ona w XVII wieku, b?d?ca kiedy? siedzib? robotników le?nych, znajduj? si? tutaj sklep, siedziba nadle?nictwa, przystanek PKS, stanica wodna PTTK i stacja benzynowa


3 dzie?:
G??boki Bród-?o?ki / 14km
-p?yn?c 350 m mijamy wie? G??boki Bród
27,2km pole namiotowe i stanica wodna, która jest dogodnym miejscem z?o?enia sprz?tu i noclegu, mo?na skorzysta? z prysznica
-mijamy wie? Okó?ek, nast?pnie osad?  Ha?cza a? dop?ywamy do wsi Dworczysko


4 dzie?: ?o?ki-Mikaszówka / 12km

36,7km le?niczówka ?o?ki, znajduje si? tutaj ?adnie ustytuowane pole namiotowe z saun?
- rozpoczyna si? odcinek  Puszczy Augustowskiej (najwi?kszy w Polsce kompleks le?ny z przewag? drzew sosnowych, obszar ok 114 ty? ha, jest to region turystyczny  o zdrowym mikroklimacie, na którym przecinaj? si? szlaki wodne Kana?u Augustowskiego, Rospudy i Czarnej Ha?czy)
44,5km stanica wodna Ja?owy Róg, dogodne miejsce do rozbicia namiotów  lub krótk? przerw?, na wzgórzu znajduje si? punkt ma?ej gastronomii
kilka metrów dalej mijamy le?niczówk? Ja?owego Rogu, jest to ostatnie miejsce wartkiego nurtu
46km miejscowo?? Rygol, znajduje si? tu ?luza Sosnówek (szeroko?? 6,15m, d?ugo?? 43,9m, spadek 2,37m-czas ?luzowania ok 25 min, po przebyciu ?luzy nale?y zap?aci? operatorowi za ?luzowanie, czas pracy operatorów ko?czy si? w godz. 15.00-16.00, po tej godzinie op?ata jest wy?sza lub b?dziemy zmuszeni do przerwy w podró?y)
48km ?luza Mikaszówka (szeroko?? 6,05m, d?ugo?? 43,90m, spadek 2,82m, czas ?luzowania 22min) tutaj rozpoczyna si? Kana? Augustowski
W Mikaszówce znajduj? si? poczta PKS, sklepy spo?ywcze, bary i ko?ció?, sp?ywaj?c 300 m dalej znajduje si? pole namiotowe 
Z kana?u wp?ywamy na jezioro Mikaszewo, mijamy wie? Jazy i rezerwat Perku? 


5 dzie?:
Mikaszówka-Serwy- Studzieniczne / 17km
54,7km
?luza Perku? (szeroko?? 5,90m, d?ugo?? 44m, spadek 2,38m, czas ?luzowania 22min)
nast?pnie kana? skr?ca nieco w lewo i wp?ywa do jeziora Krzywe, które zamyka 2 komorowa 56,8km ?luza Paniewo (szeroko?? 5,80m, d?ugo?? pierwszej komory 44,40m, drugiej-43,60m spadek 3,30m i 3,22m, czas ?luzowania ok 30min) wyp?ywamy na jezioro Paniewo
60,7km koniec jeziora Orle-  ?luza Gorczyca (czas ?luzowania ok 20 min)
62km stanica wodna PTTK
64,7km miejscowo?? Sucha Rzeczka z polem namiotowym  (najwy?ej po?o?ony punkt kana?u) mo?na tutaj odbi? pod pr?d do jeziora Serwy, po dobiciu do prawego brzegu przenie?? sprz?t ok 60m  (mo?na po?yczy? wózek z domku za op?at?) Po przenosce wyp?ywa si? na jezioro  Serwy  


6 dzie?:
Studzieniczne-Augustów / 12km
70,3km
?luza Swoboda (czas ?luzowania ok 18 min) dop?ywamy na jezioro Studzieniczne, 71,9 km  stanica wodna a dalej ci?g pól namiotowych z wiatami i sto?ami nad wod? (przy wietrznej pogodzie nale?y uwa?a? na fale na tym jeziorze)
na wyspie znajduje si? rezerwat „Brzozowy Gr?d”
74,2km ?luza Przewi??  (czas ?luzowania ok 13 min) wyp?ywamy na jezioro Bia?e
Po lewej stronie mijamy wie? Wojciech
82km przep?yw rzek? Klonownic? do jeziora Necko, mo?liwo?? zako?czenia sp?ywu  przy wp?ywie rzeki Netta przy o?rodku ?eglarskim PTTK stad mo?na kontynuowa? sp?yw Kana?em Augustowskim, Nett? do Biebrzy

 

Atrakcje na trasie:
- pokamedulski zespó? klasztorny z dominuj?cym ko?cio?em z XVII w znajdujšcy si? nad jeziorem Wigry,
- Kana? Augustowski b?d?cy zabytkiem hydrotechnicznym,
- ?luzy na kanale augustowskim w tym jedna dwukomorowa w Paniewie,
- zabytkowy budynek dawnej poczty z 1829 r.; tzw. "dworek Pr?dzy?skiego"- biuro budynku administracji z okresu budowy Kana?u Augustowskiego oraz Dzia? Muzeum Ziemi Augustowskiej po?wi?conej budowie kana?u w Augustowie.

 

Przypominamy, ?e tury?ci s? zobowi?zani do wykupienia kart wst?pu do Wigierskiego Parku Narodowego. Informacje o wysoko?ci op?at oraz o miejscach sprzeda?y kart wst?pu znajduj? si? na stronie WPN: www.wigry.win.pl

 


CzarnaHancza_4k.jpg

CzarnaHancza_2k.jpg

 

Cennik ?luzowania na Kanale Augustowski:

w godzinach 7:00 - 16:00
normalny: 4,04z?
ulgowy (50%): 2,02z?
po godzinie 16:00
normalny: 8,08z?
ulgowy: 4,04z?
Wi?cej informacji pod numerem telefonu: 87 643 28 07

NOCLEGI

Baza kwater prywatnych i gospodarstw agroturystycznych jest do??bogata, a ceny w zale?no?ci od standardu wynosz? od 15 do 30z?. Wiele gospodarstw oferuje wy?ywienie. Adresami z danego regionu dysponuj? punktu informacji turystycznej oraz Stowarzyszenie Ziemia Salezja?ska w Sejnach (tel. 87 516 34 00).

Pe?n? list? kwater na Suwalszczy?nie udost?pnia Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczna w Suwa?kach (ul. Ko?ciuszki 45, tel. 87 566 54 94).

Nocleg mo?na te? znale?? w le?niczówkach -  w dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego. Na szlaku Czarnej Ha?czy pola namiotowe s? co 6-10k: Gawrych Ruda

- U Jawora, Gawrych Ruda 40, tel. 87 563 9336, 691 727 865, noclegi w domu, domkach o podstawowym wyposa?eniu lub na polu namiotowym

- Pensjonat Anser, Gawrych Ruda 109, tel. 87 563 91 92; pokoje z ?azienkami, sauna

- Kemping Nad Stawem, tel. 87 567 40 52

Przewi??

- OW Agrawit tel. 87 643 51 00

- OW Drogowskaz tel. 87 643 22 58

- OW Dró?nicz tel. 87 643 28 24

- OW Le?nik tel. 87 643 20 11

- OW Prokuratury Wojewódzkiej tel. 87 643 24 21

Stary Folwark

- Holiday, Satry Folwark 106, tel. 87 563 71 10, wysoki standard

- Stanica PTTK, Stary Folwark 55, tel. 87 563 77 27, V-IX, domki o turystycznym standardzie, wspólne sanitariaty, kawiarnia, sto?ówka

Wigry

- Dom Pracy Twórczej Ministerstwa Kultury w klasztorze, tel. 87 563 70 18, eremy zakonników z ?azienkami i patio, luksusowe apartamenty w domu królewskim i kaplicy Kanclerskiej


Us?ugi gastronomiczne na szlaku :

Wigry - na przeciwko klasztoru mo?na bardzo dobrze zje?? "u Haliny",

Ma?kowa Ruda - w miejscowym sklepie znajduje si? bar,

Fr?cki - przy samej rzece znajduje si? stanica wodna, która tak?e serwuje bardzo dobre posi?ki,

Okó?ek - tu? przy rzece znajduje si? budka kempingowa, w której serwuj? "legendarne" placki ziemniaczane,

Rygol - tu? za mostem po lewej stronie znajduje si? bar,

Mikaszówka - po lewej stronie jeziora Mikaszówek znajduje si? bar "u Mamy" (widoczny z rzeki),

?luza Paniewo - tu? za ?luz? po lewej stronie znajduje si? Karczma Staro?yn (widoczna z rzeki),

Jezioro Studzieniczne - na polu namiotowym znajduje si? bar.

Mapa szlaku - kliknij aby powi?kszy?

ha?cza_ogólna1.jpg

Komentarze

Czarna i Kana?2011.08.17
    pseudo:  Pieni?dz i przyjaciele
    mail: tpieniazek@o2.pl
    data spływu:  20-27.07.2011
    treśćFachowa i mi?a obs?uga. Kajaki wygodne, wytrzyma?e i stabilne. Pozdrowienia dla Pana Roberta i jego pomocnikw. Sp?yw mimo zmiennej pogody wypad? ?wietnie a widoki i prze?ycia zostan? na d?ugo w pami?ci. Pozdrawiamy ca?? ekip? Kajaki.pl.
tydzie?2011.07.29
    pseudo:  Mac
    mail: -
    data spływu:  25.06.11
    treśćTydzie? na Czarnej Ha?czy - co? pi?knego. Ca?y urlop po?wi?ci?em na ten sp?yw i nie ?a?uj?! Noclegi u?o?yli?my sobie wg Pa?stwa propozycji, pogoda nam dopisa?a, wi?c wszystko miodzio! Najwi?cej atrakcji dostarczy?y nam ?luzy, dobra zabawa!

Rezerwacje >>>

Szybka wst?pna rezerwacja kajaków i kanu dzi?ki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ ju? teraz >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kajakiem po Piławie i Gwdzie

kajaki004.jpg

 Je?li szukasz sp?ywu kajakowego na kilka dni w otulinie lasów - zapraszamy

pytania i rezerwacje -pilawa@kajaki.pl 

Polecamy wodoodporne i BARDZO WYTRZYMA?E pojemniki na telefon, dokumenty, pieni?dze itp

 opakowanie1b.jpg

REWELACYJNA CENA - 19 z?

         zamów teraz  - info@kajaki.pl

                     tel - 695 676 090
Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2024 © www.kajaki.pl