Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

Kajaki na rzece Brda

 

brda01-min.jpg

Sp?yw 2-3 dniowy
Je?li maj? Pa?stwo tylko kilka wolnych dni, warto wybra? naj?adniejszy odcinek rzeki. Szczególnie polecamy tras?:
1 dzie? : Swornegacie - Mylof /23 km
2 dzie? : Mylof - Brda /19 km
3 dzie? : Brda - Go??bek /19 km
Do Swornegaci dojad? Pa?stwo autobusem z Chojnic lub Brus. (Aktualny rozk?ad jazdy http://pks.chojnice.pl/ ) Je?li podró?uj? Pa?stwo samochodem, mo?na go pozostawi? w naszej bazie. Po zako?czeniu sp?ywu odwieziemy minimum kierowców do aut.

Dzie? 1: Swornegacie – Mylof, 23 km brda06.JPG

Swornegacie to wie? kaszubska po?o?ona nad pó?nocnym brzegiem jeziora Karsi?skiego. Mo?emy tutaj zrobi? zapasy ?ywno?ci oraz zabezpieczy? si? w gotówk? – w miejscowo?ci znajduje si? bankomat. Ten spokojny odcinek obfituje w liczne jeziora, gdzie mo?na spokojnie oswoi? si? z kajakiem. Po 2 km p?yni?cia wp?ywamy na jezioro Witoczno i kierujemy si? na wschód, gdzie pod ma?ym drewnianym mostkiem rzeka wyp?ywa z jeziora. Rzeka na tym odcinku (do jeziora P??sno) ma szybki nurt, jej brzegi s? zalesione, wysokie, porozdzielane dolinami. Tu? przed jeziorem P??sno znajduje si? pole biwakowe (po prawej stronie). Nast?pnie pokonujemy jeziora Ma?o??ckie oraz ??ckie by dop?yn?? do pod?u?nego, d?ugiego (ok. 4 km) jeziora Dybrzk. Po drodze mijamy Drzewicz, gdzie po lewej stronie umiejscowione jest pole namiotowe. Po przep?yni?ciu jeziora Dybrzk tak?e mo?na biwakowa? – w Czernicy, gdzie postawiono kapliczk? upami?tniaj?c? pobyt Jana Paw?a II. Za jeziorem Kosobudno dop?ywamy do miejscowo?ci M?cika?, za któr? rozpoczyna si? zbiornik Zapora o d?ugo?ci oko?o 7 km. Za Zapor? znajduje si? Mylof wraz za zapor? wodn?, niedaleko której znajduje si? pole biwakowe.

brda08.JPGDzie? 2: Mylof – Brda, 19 km

Na tym odcinku, w przeciwie?stwie do poprzedniego, rzeka nie przep?ywa przez jeziora. Tego dnia zaczynamy za zapor?.
W Mylofie zaczyna si? tak?e Wielki Kana? Brdy, który zosta? wybudowany w roku 1849 w celu nawodnienia ?ródle?nych ??k Borów Tucholskich. Natomiast Brda p?ynie przez wysok? dolin?, otoczon? malowniczym, pi?knym lasem. Po prawej stronie mijamy zabudowania osad Konigórtek i Konigórt oraz most kolejowy na trasie Chojnice-Czersk, pod którym trzeba uwa?a? na kamienne bystrze. Brda przep?ywa prze tereny Tucholskiego Parku Krajobrazowego, gdzie lasy stanowi? 73% powierzchni. ?yje tu wiele rzadkich i chronionych gatunków ptaków i ssaków, jak zimorodki, ?urawie, bobry, wydry, bieliki. Przep?ywamy przez miejscowo?? Rytel, gdzie mo?na uzupe?ni? zapasy, skorzysta? z poczty czy apteki. W Rytlu znajduje si? tak?e pole biwakowe. Za miejscowo?ci? rzeka ma szybki nurt, a w korycie mog? zalega? zwalone k?ody i drzewa.  Za le?niczówk? Uboga rzeka p?ynie spokojnie, szerokim korytem. Dop?ywamy do Brdy, gdzie przy piaszczystej pla?y znajduje si? o?rodek wypoczynkowy z polem namiotowym.

Dzie? 3: Brda – Go??bek, 19 km brda05.JPG

Po przep?yni?ciu oko?o 1 km ukazuje si? nam Nadolna Karczma, gdzie tak?e jest pole namiotowe, sklep, bar. W nurcie nie ma wielu przeszkód, lecz le??ce w korycie drzewa trzeba omija? bardzo ostro?nie. Brzegi staj? si? wy?sze i bardziej strome. Do Brdy wpadaj? jej dop?ywy Raciaska Struga (z prawej) oraz Czerska Struga (z lewej). Nast?pnie Brda p?ynie w w?skiej dolinie z ?agodnymi meandrami i dop?ywa do Woziwody, w której zlokalizowane jest pole biwakowe, zielona szko?a, ?cie?ka przyrodniczo-le?na. Od tego momentu rzeka ma charakter górski – nurt jest szybszy, przed nami liczne bystrza oraz zwalone drzewa, na dni znajduj? si? g?azy narzutowe. Po 2 km pojawia si? ma?a elektrownia wodna w Zielonce, wybudowana w 1988 r., która zasilana jest wod? z Kana?u Brdy. Najbli?sze kilometry to teren zupe?nie pozbawiony domostw. Rzeka wije si? dnem w?skiej doliny, nad ostrymi zakr?tami dominuj? wysokie skarpy. Kolejny dop?yw rzeki – Bielska Struga – wpada z lewej strony, od tego miejsca dolina coraz bardziej si? rozszerza, a rzeka silnie meandruje. Tu? za ostatnim zakr?tem wy?ania si? le?ne pole biwakowe Go??bek.

Atrakcje na trasie:

- we wsi Swornegacie za mostem drogowym kajakarze ustawili okoliczno?ciow? tablic? po?wi?con? Janowi Paw?owi II, który niejednokrotnie zmaga? si? z Brd?
- na zaporze w Mylofie mo?emy zaopatrzy? si? w ?wie?e pstr?gi
- nieopodal pola namiotowego Go??bek znajduje si? stworzona przez le?ników ?cie?ka przyrodniczo-dydaktyczna "Jelenia Wyspa" i ogród dendrologiczny

brda1.jpgSp?yw 4-5 dniowy
Je?li wybieramy si? na 4-5 dniowy sp?yw b?dziemy mieli okazj? przep?yn?? du?o d?u?szy odcinek rzeki. Proponujemy wyd?u?y? tras? sp?ywu a? do Zalewu Koronowskiego:
1 dzie? : Swornegacie - Mylof /23 km
2 dzie? : Mylof - Brda /19 km
3 dzie? : Brda - Go??bek /19 km
4 dzie? : Go??bek - ?wit /13 km
5 dzie? : ?wit - Gostycyn Nogawica /12 km

Opis pierwszych trzech dni znajduje si? powy?ej - przy propozycji sp?ywu trzydniowego.

Dzie? 4: Go??bek – ?wit, 13 km

Tu? za Go??bkiem nale?y uwa?a? na wbite w dno rzeki pale - pozosta?o?? po mo?cie drogowym. Od tego miejsca do mostu w Plaskoszu rzeka przep?ywa przez odcinek prze?omowy! Trzeba liczy? si? z szybkim nurtem, bystrzami, zwalonymi drzewami w nurcie rzeki. Od mostu rzeka troch? spowalnia i pozwala na krótki relaks.. Z lewej strony ukazuje si? nam le?niczówka Plaskosz, z prawej pierwsze zbudowania Tucholi. Za uskokiem pod mostem kolejowym mo?na podziwia? sto?kowaty g?az narzutowy Kamie? Jagie??y, który jest pomnikiem przyrody. Dop?ywamy do Rudzkiego Mostu, gdzie znajduje si? kemping i restauracja. Za mostem drogowym rzeka ponownie przyspiesza i nale?y si? nastawi? na przepraw? przez zwalone drzewa. Odcinek do ?witu, to jeden z najbardziej niebezpiecznych w ?rodkowym biegu rzeki. Pole biwakowe znajduje si? z lewej strony.

Dzie? 5: ?wit – Gostycyn Nogawica, 12 km

Ruszamy ze ?witu. Przed nami s?ynne "Piekie?ko" - atrakcyjny prze?omowy odcinek o spadku do 2 ‰! Brda przep?ywa mi?dzy wysokimi brzegami; wartki nurt, liczne bystrza, zwalone drzewa dostarczaj? emocji. Odcinek ten ma charakter górski - w zale?no?ci od poziomu wody mo?e przedstawia? ró?ny stopie? trudno?ci. W Pile M?yn przep?ywamy pod mostem drogowym i od tego miejsca pr?d rzeki s?abnie i Brda dop?ywa do Jeziora Koronowskiego. Gostycyn Nogawica to stanica wodna PTTK, która umiejscowiona jest na pi?knym pó?wyspie w wid?ach Brdy i jej najwi?kszego dop?ywu - Kamionki. W stanicy s? dobre warunki sanitarne, noclegi pod dachem, ?wietlica z kominkiem, sklep i bar.

Dodatkowe atrakcje na trasie:brda-min.jpg
- za mostem kolejowym w okolicy Tucholi - Kamie? Jagie??y - pomnik przyrody, sto?kowaty g?az narzutowy, pobliska miejscowo?? Rudzki Most uznany jest za miejsce martyrologii w 1939 r.
- uroczysko Piekie?ko, malowniczy prze?om rzeki z licznymi bystrzami, D?by Napoleo?skie, pomnik przyrody D?b Wisielec.

Sp?yw 4-5 dniowy
Trudniejszy wariant sp?ywu
, który polecamy zaawansowanym kajakarzom, przebiega na nast?puj?cym odcinku:
1 dzie? : ?wieszyno - Stara Brda / 16km

2 dzie? : Stara Brda  - Nowa Brda /14 km
3 dzie? : Nowa Brda  - Garbaty Most /16 km
4 dzie? : Garbaty Most - Przechlewo /17 km
5 dzie? : Przechlewo - Swornegacie /20 km

T? opcj? sp?ywu powinny wybra? osoby do?wiadczone w p?ywaniu kajakiem. Niezb?dne jest odpowiednie przygotowanie si? do wyjazdu. Nale?y zabra? ze sob? odpowiedni? ilo?? ?ywno?ci, poniewa? w okolicznych wsiach jest ma?o sklepów i s? one s?abo zaopatrzone. Sp?ywaj?c tym odcinkiem na pewno w nurcie rzeki napotkamy powalone drzewa, nad którymi trzeba b?dzie przenosi? kajaki. B?dziemy mieli okazj? na sp?dzenie kilku dni obcuj?c z dzik? przyrod?.

brda4.jpgDo ?wieszyna dojedziemy autobusem z Miastka (kilka po??cze? dziennie, sprawd? na http://www.rozklady.com.pl/ ogólnopolskim internetowym rozk?adzie jazdy autobusów). Je?li podró?uj? Pa?stwo samochodem polecamy zawie?? wszystkich uczestników na miejsce wodowania kajaków, a samochody zostawi? w miejscu zako?czenia sp?ywu na bezpiecznym parkingu przy polu namiotowym "Nad Brd?" (oko?o 900 m od centrum). Stamt?d zabierzemy kierowców i razem z kajakami odstawimy do ?wieszyna. Je?li jednak wol? Pa?stwo pozostawi? auta w ?wieszynie, mo?na to zrobi? w pensjonacie S?oneczny Stok.

Atrakcje na trasie:
- Rezerwat "Przyto?" zamieszka?y g?ównie przez bobry i wydry :)
- Rezerwat "Osiedle Kormoranów" - miejsce l?gowe czapli siwej

Przedstawiamy plan sp?ywu Brd? 9 dni:
Propozycja z dniem przerwy na Jeziorze Charzykowskim:
1 dzie? - Start sp?ywu: Szczytno - S?polno
2 dzie? - S?polno - J. Charzykowskie
3 dzie? - J. Chrzykowskie -Swornegacie
4 dzie? - przerwa w Swornegaciach nad jeziorem Charzykowskim
5 dzie? - Swornegacie - Mylof
6 dzie? - Mylof - Brda
7 dzie? - Brda - Go??bek
8 dzie? - Go??bek - ?wit
9 dzie? - ?wit - Gostycyn Nogawica

 

brda_ogólna1.jpg

Przydatne punkty na szlaku Brdy:

233km: ?WIESZYNO – pocz?tek szlaku
- Jezioro G??bokie
222km
: STARA BRDA – przenoska; pole biwakowe
208km
: NOWA BRDA – pole biwakowe
202km
: FOLBRYCH  - pole biwakowe
199km
: GARBATY MOST- pole biwakowe
193km
: DOLINKA - pole biwakowe
- Rezerwat Przyto?
- Rezerwat Osiedle kormoranów
- Jezioro Szczytno
182km
: PRZECHLEWO – pole biwakowe
169km
: S?PÓLNO – pole biwakowe (3x)
164km
: CIECHOLEWY – pole biwakowe
- Jezioro Charzykowskie
157km
: MA?E SWORNEGACIE – pole biwakowe
- Jezioro Karasi?skie
151km
: SWORNEGACIE – pole biwakowe
- Jezioro Witoczno
150km
: WITOCZNO – pole biwakowe
- Jezioro Pi?sno
149km
: PI?SNO – pole biwakowe
- Jezioro ??ckie
144km
: DRZEWICZ – pole biwakowe
- Jezioro Drzewicz
140km
: CZERNICA – pole biwakowe
129km
: MYLOF, ZAPORA   - przenoska; pole biwakowe
122km
: RYTEL – pole biwakowe
112km
: BRDA – pole biwakowe
111km
: NADOLNA KARCZMA – pole biwakowe
101km
: WOZIWODA
91km
: GO??BEK – pole biwakowe
81km
: RUDZKI MOST – pole biwakowe
78km
: ?WIT – pole biwakowe
73km
: PI?A – M?YN – pole biwakowe
67km
: GOSTYCYN NOGAWICA – pole biwakowe
58km
: SOKOLE – KU?NICA
- Opactwo pocysterskie w Koronowie
- Zalew Koronowski
36km
: SAMOCI??EK – przekoska; pole biwakowe
29km
: TRYSZYN – przenoska
23km
: JANOWO – pole biwakowe
21km
: OP?AWIEC – przenoska
0km
: BYDGOSZCZ – most na Fordonie 

Zapraszamy

 A few photos from the upper part of the Brda river:

brda01.JPG
 brda02.JPG  brda03.JPG

Galeria

     

Komentarze

Grna Brda - super2012.09.28
    pseudo:  Mariusz
    mail: -
    data spływu:  08.2012
    treśćPolecam na weekend - Nowa Brda ( fajne pole namiotowe ) mo?na przyjecha? w pi?tek wieczorem sobota ca?y dzie? w kajaku po drodze rezerwat - rewelacja i na noc garbaty most lub Pakotulsko ( nad jeziorem po prawej ). W niedziele przez jeziorko do Przechlewa. Polecam ma?o ludzi trasa pi?kna , rzeka niezbyt szeroka ale fajna,
brda2011.07.29
    pseudo:  Krzysiek
    mail: krzych@gmail.com
    treśćrzeka super! co najmniej raz w roku staram si? p?ywa? kajakiem, w tym roku pad?o na Brd?. Start w Sworach, koniec w Go??bku, sp?yw na 3 dni (niestety wi?c czasu nie mia?em). Pocz?tkowa trasa pozwala oswoi? si? z kajakiem po d?ugiej przerwie, a p?niej jest ju? tylko ciekawiej. Polecam!

Rezerwacje >>>

Szybka wst?pna rezerwacja kajaków i kanu dzi?ki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ ju? teraz >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kajakiem po Piławie i Gwdzie

kajaki004.jpg

 Je?li szukasz sp?ywu kajakowego na kilka dni w otulinie lasów - zapraszamy

pytania i rezerwacje -pilawa@kajaki.pl 

Polecamy wodoodporne i BARDZO WYTRZYMA?E pojemniki na telefon, dokumenty, pieni?dze itp

 opakowanie1b.jpg

REWELACYJNA CENA - 19 z?

         zamów teraz  - info@kajaki.pl

Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2024 © www.kajaki.pl