Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

FAQ

A my chcemy wiedzie?... - czyli najcz??ciej zadawane pytania

 1. P?yn? pierwszy raz, któr? rzek? najlepiej wybra??

 2. Co powinno si? zabra? na sp?yw?

 3. Co z rzeczami? Jak s? transportowane?

 4. Jak mo?na dokona? rezerwacji miejsca na sp?ywie?

 5. Na ile wcze?niej nale?y dokona? rezerwacji?

 6. Czy na sp?ywie grupowym p?yn? sam w kajaku?

 7. W jakim wieku s? uczestnicy sp?ywów grupowych/traperskich?

 8. Czy maj?c pi?tna?cie lat mog? samodzielnie uczestniczy? w sp?ywie?

 9. Kiedy i gdzie mam zg?osi? ch?? otrzymania faktury za sp?yw?

 10. Czy na sp?yw mog? zabra? ze sob? psa, kota, chomika, papu?k?...?

 11. Czy podczas sp?ywu b?dzie gdzie pod??czy? czajnik elektryczny i suszark??

 12. Czy b?dzie gdzie na?adowa? telefon komórkowy?

 13. Jak zabezpieczy? rzeczy podczas sp?ywu?

 14. Jak d?ugie odcinki s? dziennie do pokonania?

 15. Jak du?e s? grupy?

 16. Czy zamiast gotówki mog? ze sob? zabra? kart??

 17. Czy posiadacie Pa?stwo wszystkie uprawnienia na organizowanie sp?ywów kajakowych?

 18. Czy z grup? p?ynie ratownik?

 19. Jak? ilo?? gotówki powinno si? zabra? na sp?yw?

 20. Gdzie mo?na zostawi? samochód i jak wróci? do niego po sp?ywie?


1. P?yn? pierwszy raz, któr? rzek? najlepiej wybra??

Dla pocz?tkuj?cych kajakarzy polecamy rzeki: Krutynia, Czarna Ha?cza, Wda i Pi?awa. S? to szlaki najlepiej przygotowane do turystyki kajakowej.

Na pierwszy sp?yw warto wybra? si? na Krutyni?, przemawiaj? za tym dwie podstawowe zalety tej rzeki: spokojny nurt i rozbudowana infrastruktura turystyczna. Na szlaku Krutyni nie b?dzie problemu z uzupe?nieniem zapasów, z dbaniem o higien?.

Na Czarnej Ha?czy równie? nie brakuje udogodnie? i mo?na liczy? na niezapomniane wra?enia estetyczne - zadrzewione w?wozy oraz malownicze zakola w?ród podmok?ych ??k. Z Czarnej Ha?czy szlak kajakowy prowadzi na Kana? Augustowski, a tam atrakcj? s? ?luzy.

Wda i Pi?awa, chocia? równie pi?kne, maj? s?absze zaplecze turystyczne. Te szlaki s? dla osób lubi?cych bliski kontakt z przyrod?.

2. Co powinno si? zabra? na sp?yw?

- namiot, materac lub karimat?, ?piwór

- odzie? na pogod? (czapka z daszkiem, okulary, strój k?pielowy, bawe?niane koszulki)
- i na niepogod? (polar lub sweter, wodoodporna kurtk?)
- buty nieprzemakalne i sanda?y do brodzenia w wodzie (najlepiej z paskiem na pi?t?)

- niezb?dnik turystyczny (widelec – nó? – ?y?ka, mena?ka), kubek (najlepiej niet?uk?cy), otwieracz do konserw),

- pojemnik na wod? pitn?

- butl? z palnikiem

- latark?
- zabezpieczenie na baga? przewo?ony w kajaku, np. worki wodoszczelne lub foliowe,
- odpowiedni? ilo?? gotówki – na trasie zazwyczaj brak bankomatów
- krem z wysokim filtrem UV, ?rodek na komary i kleszcze

 

Trzeba tak?e zadba? o to, aby mie? przy sobie odpowiedni? ilo?? ?ywno?ci.

3. Co z rzeczami? Jak s? transportowane?

Na wi?kszo?ci organizowanych przez nas sp?ywów wszystkie rzeczy przewo?one s? wraz z uczestnikami w kajaku (wyj?tek: imprezy w wersji de lux). Je?li zostanie wybrany sp?yw gdzie transport rzeczy tak si? odbywa, nale?y pami?ta?, ?e nasze kajaki s? do tego przystosowane, tzn. posiadaj? woln? przestrze? na rufie i dziobie, gdzie bez problemu mie?ci si? plecak ok. 60 – 80l (prosz? jednak pami?ta?, aby nie zabiera? plecaka z zewn?trznym stela?em, gdy? utrudni on umieszczenie rzeczy w przeznaczonym do tego miejscu) oraz butla gazowa, namiot i materac.
Pakuj?c si?, prosz? zwróci? uwag?, aby zabra? rzeczy tylko najbardziej potrzebne.

4. Jak mo?na dokona? rezerwacji miejsca na sp?ywie?

Jest kila sposobów na zarezerwowanie kajaków lub miejsca na sp?ywie. Po pierwsze dzwoni?c do biura (tel. 058/ 550 27 74) lub wysy?aj?c maila biuro@kajaki.pl , po drugie odwiedzaj?c nasz? stron? internetow? (www.kajaki.pl) i dokonuj?c rezerwacji przez umieszczony tam formularz rezerwacji na wybran? rzek? i termin. Po trzecie kontaktuj?c si? z nami e-mailem (biuro@kajaki.pl).

5. Na ile wcze?niej nale?y dokona? rezerwacji?

Trudno poda? jednoznaczn? odpowiedz... obowi?zuje jedyna zasada: im szybciej tym lepiej. I tym wi?ksza pewno??, ze b?d? jeszcze wolne kajaki lub miejsca na sp?ywie zorganizowanym.

6. Czy na sp?ywie grupowym p?yn? sam w kajaku?

Wszystkie kajaki s? dwuosobowe, dlatego ka?dy z uczestników b?dzie mia? towarzysza. Mo?liwe jest oczywi?cie wynaj?cia kajaka 2 osobowego dla 1 osoby, dzi?ki temu mamy wi?cej miejsca na dodatkowy baga?.

7. W jakim wieku s? uczestnicy sp?ywów grupowych/traperskich?

Ka?dy kto sko?czy? 18 lat mo?e wzi?? udzia? w sp?ywie. Na wi?kszo?ci sp?ywów grupowych przewa?a m?odzie? oraz studenci. Natomiast sp?ywy w wersji de lux zazwyczaj wybieraj? rodziny oraz osoby dojrza?e.

8. Czy maj?c pi?tna?cie lat mog? samodzielnie uczestniczy? w sp?ywie?

Osoby poni?ej 16 roku ?ycia mog? p?yn?? jedynie pod opiek? osoby pe?noletniej, która przejmie opiek? nad m?odszy uczestnikiem.

9. Kiedy i gdzie mam zg?osi? ch?? otrzymania faktury za sp?yw?

Ch?? otrzymania faktury za sp?yw powinna by? zdeklarowana w momencie sk?adania rezerwacji. Przy sk?adaniu rezerwacji telefonicznie, nale?y o tym poinformowa? pracownika biura, który przyjmuje rezerwacj?. Natomiast przy sk?adaniu rezerwacji droga elektroniczn?, prosimy o zaznaczenie w uwagach, ?e chc? Pa?stwo otrzyma? faktur?.

10. Czy na sp?yw mog? zabra? ze sob? psa, kota, chomika, papu?k?...?

Je?li planuj? Pa?stwo sp?yw, a w tym czasie ni ma kto zosta? ze zwierzakiem, wówczas prosz? poinformowa? o tym pracownika biura podczas dokonywania rezerwacji. Zazwyczaj nie ma przeciwwskaza? aby zwierz? by?o obecne na sp?ywie, musi mie? jednak wszystkie aktualne szczepienia, pies powinien chodzi? w kaga?cu – musz? by? zachowane wszelkie ?rodki ostro?no?ci. Pa?stwo jako w?a?ciciele powinni zorientowa? si? jak zwierz? zachowuje siew wi?kszej grupie osób i przede wszystkim czy nie boi si? wody. W?a?ciciel odpowiada za zabrane ze sob? zwierz?.

11. Czy podczas sp?ywu b?dzie gdzie pod??czy? czajnik elektryczny i suszark??

Podczas sp?ywu zatrzymujemy si? na noclegach na polach namiotowych. Wi?kszo?? pól namiotowych to po prostu miejsca przeznaczone na rozbicie namiotów oraz na rozpalenie ogniska. Radzimy wi?c urz?dzenia, które wymagaj? pod??czenia do pr?du zostawi? w domu, gdy? dost?p do energii elektrycznej b?dzie sporadyczny.

12. Czy b?dzie gdzie na?adowa? telefon komórkowy?

Nale?y liczy? si? z tym, ?e na wi?kszo?ci pól namiotowych nie ma ?adnych udogodnie?, wi?c w miejscach gdzie b?dzie rozbijali obóz raczej nie b?dzie punktów z zasilaniem elektrycznym. Jednak na rzekach, takich jak np. Krutynia, Wda, Czarna Ha?cza, Brda, infrastruktura turystyczna jest na tyle rozwini?ta, ?e powinno si? nam uda? znale?? miejsce (czasami u ?yczliwego gospodarza), gdzie cho? przez chwil? pod?adujemy swój telefon.

13. Jak zabezpieczy? rzeczy podczas sp?ywu?

Poniewa? rzeczy p?yn? z nami w kajaku, ?le zapakowane mog? przemokn??. W zwi?zku z tym powinni?my je dobrze zabezpieczy?. Do kupienia s? specjalne worki, w które mo?emy zapakowa? ca?y nasz „dobytek” (dobrze do tego nadaj? si? równie? zwyk?e, du?e worki na ?mieci). Dobrze jest dodatkowo zabezpieczy? w foliowe woreczki ubrania i dokumenty. Nie nale?y zapomina? o sprz?cie. Aparat, kamera czy telefon komórkowy s? wra?liwe na wilgo? i nale?y je szczególnie zabezpiecza?. Proponuj? zajrze? do naszego sklepu kajakarza (strona www.kajaki.pl).

14. Jak d?ugie odcinki s? dziennie do pokonania?

Dzienny limit jest ustalony tak aby by? mo?liwy do pokonania nawet przez pocz?tkuj?cych kajakarzy. Licz?c w kilometrach, odcinki wynosz? od 10 do 23 km. Ich d?ugo?ci zale?? od uci??liwo?ci sp?ywu (przeszkody, czas na relaks), szybko?ci nurty na danym odcinku.

15. Jak du?e s? grupy?

Na dany termin przyjmujemy zapisy do max. 25 osób. Czasami grupy s? mniej lub bardziej liczne.

16. Czy zamiast gotówki mog? ze sob? zabra? kart??

Na sp?ywie prosz? zabra? odpowiedni? ilo?? gotówki. Niestety na trasie sp?ywu nie uda si? nam skorzysta? z bankomatu, wi?c lepiej nie ryzykowa?, ?e zostaniemy bez ?rodków finansowych.

17. Czy posiadacie Pa?stwo wszystkie uprawnienia na organizowanie sp?ywów kajakowych?

Poza do?wiadczeniem, które pozwala nam na profesjonaln? organizacj? i obs?ug? sp?ywów, posiadamy wymagane prawem Pozwolenie Wojewody Pomorskiego nr 292 na prowadzenie dzia?alno?ci Organizatora Turystyki oraz stosown? Polis? organizatora turystyki (uczestnicy sp?ywów ubezpieczeni s? od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków).

18. Czy z grup? p?ynie ratownik?

Ca?a grupa jest pod opiek? pilota – przewodnika (jednego, dwóch lub wi?cej – w zale?no?ci od liczebno?ci grupy_. Piloci posiadaj? stosowne uprawnienia i s? przygotowani do udzielania niezb?dnej pomocy uczestnikom sp?ywu. Poza tym niektórzy piloci posiadaj? jednocze?nie status ratownika. Na sp?ywach, gdzie liczba uczestników jest du?a, z pilotem dodatkowo p?ynie ratownik.

19. Jak? ilo?? gotówki powinno si? zabra? na sp?yw?

Nie mo?na okre?li? jednoznacznej sumy. Przede wszystkim nale?y pami?ta?, ? sami doje?d?amy na sp?yw oraz sami dbamy o wy?ywienie. Nale?y wiec zadba? o to aby mie? od?o?on? gotówk? na dojazd do miejscowo?ci, gdzie rozpoczyna si? sp?yw na powrót do domu (cena biletu zale?y od tego jakim ?rodkiem transportu przyje?d?amy i jak daleko mieszkamy). Pozosta?e wydatki zale?ne b?d? od indywidualnych potrzeb uczestników. Nale?y pami?ta?, ?e ceny w sklepach, które b?dziemy mieli okazj? odwiedza? s? nieco wy?sze ni? te nam znane (handlarze zarabiaj? na turystach), wi?c im wi?cej prowiantu zabierzemy ze sob? z domu, tym mniej wydamy. Przed sp?ywem najlepiej rozplanowa? sobie wydatki (posi?ki, przyjemno?ci, itp.)

20. Gdzie mo?na zostawi? samochód i jak wróci? do niego po sp?ywie?

Sp?ywy rozpoczynamy w miejscowo?ciach, do których bez wi?kszych problemów dojedziemy autobusem PKS. Oczywi?cie samochodem równie?, z tym, ? musimy wzi?? pod uwag? dodatkowe koszty zwi?zane z parkowaniem samochodu. Generalni nie ma problemu z zaparkowaniem. Przy stanicach s? parkingi, a cz?sto ?yczliwi gospodarze godz? si? na zaparkowanie samochodu na teranie ich posiad?o?ci. Wszystko oczywi?cie za dodatkow? op?at? (od 5 do 10 z?/ dob?). O bezpiecznie pozostawione samochody musz? Pa?stwo zadba? sami. Samemu te? nale?y pomy?le? o odbiorze samochodu.

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Kajaki z gwarancj?!!!

Wynajmując u nas kajaki polietylenowe  BeKayaker - macie 100% gwarancji, ?e kajak nie ulegnie uszkodzeniu - nawet na wymagaj?cych rzekach.Zobacz nasz sprzęt >>>

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2023 © www.kajaki.pl